Principală » 2014 » Iunie » 4 » Proiect de lege privind dreptul de libera practica al cadrelor didactice
14.10.17
Proiect de lege privind dreptul de libera practica al cadrelor didactice

Proiect de Lege privind exercitarea profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Cadrelor Didactice din Romania

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1
Prezenta lege reglementeaza modul de exercitare a profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica, precum si infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Cadrelor Didactice din Romania.
Art. 2
(1) Au dreptul sa exercite profesia de cadrul didactic:
a) cetatenii romani;
b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene si ai celorlalte state din Spatiul Economic European, prin stabilire in Romania sau in regim de servicii temporare;
c) cetatenii din alte tari cu care Romania are conventii bilaterale in domeniu.
(2) Exercitarea profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica se face de catre persoanele prevazute la alin. (1), care au absolvit o institutie de invatamant superior de specialitate, cu diploma de licenta si modul pedagogic si didactic sau asimilata, obtinuta intr-o institutie de invatamant superior acreditata, din Romania sau din strainatate, recunoscuta sau echivalata, dupa caz, potrivit legii.
Art. 3
Cadrul didacticul cu drept de libera practica se supune, in exercitarea profesiei, prevederilor legislatiei nationale, europene si internationale, referitoare la drepturile fundamentale ale omului.
Art. 4
(1) Cadrul didacticul cu drept de libera practica isi desfasoara activitatea pe baza principiului independentei profesionale, care ii confera dreptul de initiativa si decizie in exercitarea actului profesional, cu asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea acestuia.
 Art. 5
 (1) Functiile didactice din invatamantul preuniversitar sunt:

a) în educatia timpurie si învatamântul prescolar: profesor pentru învatamânt prescolar;

b) în învatamântul primar: profesor pentru învatamânt primar;

c) în învatamântul gimnazial si liceal: profesor;

d) în învatamântul special si în comisiile de expertiza complexa: profesor itinerant, profesor-psihopedagog, profesor de educatie speciala, profesor de sprijin;

e) În centrele de documentare si informare – profesor documentarist

f) în cluburile sportive scolare: profesor;

g) pentru realizarea de activitati extrascolare: profesor;

h) alte functii didactice: profesor-metodist, profesor-asociat; profesor mentor; profesor evaluator de specialitate, profesor evaluator extern privind calitatea in invatamantul preuniversitar, profesor - formator.

(2) Funcţiile didactice in instituţiile de învăţământ superior sunt:

a) asistent universitar;

b) lector universitar / şef de lucrări;

c) conferenţiar universitar;

d) profesor universitar.

(3) În instituţiile de învăţământ superior funcţiile de cercetare sunt:

a) asistent cercetare;

b) cercetător ştiinţific;

c) cercetător ştiinţific gradul III;

d) cercetător ştiinţific gradul II;

e) cercetător ştiinţific gradul I.

(4) Alte functii: profesor evaluator extern privind calitatea in invatamantul universitar,

(5) Echivalenţa funcţiilor din cercetare cu funcţiile didactice este următoarea:

a) cercetător ştiinţific se echivalează cu asistent universitar, pentru persoanele care deţin o diplomă de doctor;

b) cercetător ştiinţific gradul III se echivalează cu lector universitar / şef de lucrări;

c) cercetător ştiinţific gradul II se echivalează cu conferenţiar universitar;

d) cercetător ştiinţific gradul I se echivalează cu profesor universitar.

 Art. 6
Cadrul didactic cu drept de libera practica desfasoara urmatoarele tipuri de activitati si servicii educationale:
a) activitate de predare la clasa / grupa;
b) activitate de evaluare continua - pe parcursul unui an scolar;
c) elaborarea si aplicarea de teste de evaluarea abilitatilor, aptitudinilor, competentelor si a altor trasaturi caracteriale ale elevilor;
d) activitati de prevenirea a abandonului scolar, precum si a fenomenelor de inadaptare la mediul scolar si profesional;
e) activitate de evaluare de specialitate;
f) activitate de consiliere de specialitate a familiilor elevilor;
g) elaborare de cursuri, manuale, metodologii;
h) activitati de mentorat si formatare pentru cadrele didactice debutante;
i) activitate de cercetare;
j) activitate de coordonare si indrumare lucrari de cercetare si stiintifice;
k) activitati de diseminare si informare in seminarii pentru formare continua a cadrelor didactice, in comisii de specialitate, congrese si in alte intalniri de specialitate.;
l) activitati de indrumare si evaluare a cadrelor didactice;
m) activitate de organizare de concursuri, locale, judetene, nationale si internationale;
n) activitati extracurriculare si de voluntariat;
o) activitati de meditatie individuala sau de grup pentru recuperare de materie (umplere de goluri) sau pentru aprofundare de materii;

p) activitati de evaluare externa a unitatilor de invatamant preuniversitar si universitar privind calitatea serviciilor educationale.
r) alte activitati din domeniul educational si al formarii profesionale.
Art. 7
Exercitarea profesiei de cadrul didactic se desfasoara:
a) in sectorul privat (unitati scolare private sau unitati mixte – unitati scolare public-privat), in regim salarial, sau independent cu drept de libera practica, potrivit dispozitiilor prezentei legi si ale altor reglementari si acte normative in vigoare;
b) in sectorul public (unitati scolare publice si unitati conexe), in care cadrele didactice au, dupa caz, statutul de functionar public (Agentiile Judetene de Formare Profesionala), cadrul didactic si alte functii, potrivit prevederilor legilor speciale si regulamentelor sau statutelor institutiei respective.

 

Capitolul II - Exercitarea profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica

Sectiunea 1 - Dobandirea si exercitarea dreptului de libera practica

Art. 8
(1) Dreptul de libera practica implica exercitarea activitatilor prevazute la art. 6 si asumarea deplina a raspunderii pentru calitatea actului profesional in raport cu beneficiarii serviciilor cadrelor didacticice, cu respectarea reglementarilor specifice in domeniu.
(2) Dreptul de libera practica se exercita olograf, cu mentionarea in clar a numelui, prenumelui si a codului personal din Registrul unic al cadrelor didactice cu drept de libera practica din Romania, concomitent cu aplicarea parafei proprii.
Art. 9
(1) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) dobandesc atestatul de libera practica in conditiile prezentei legi. Dobandirea atestatului atrage inscrierea in Registrul unic al cadrelor didactice cu drept de libera practica din Romania.
(2) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), atestate ca si cadrul didactic de autoritatile competente din statele membre ale Uniunii Europene si ale celorlalte state din Spatiul Economic European, dobandesc dreptul de libera practica in urma recunoasterii profesionale, in conformitate cu dispozitiile legii speciale si ale normelor europene in domeniu.
(3) Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b), care presteaza servicii temporare, au obligatia de a face o declaratie referitoare la serviciile prestate, care se depune la Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, acestea fiind exceptate de la procedura atestarii, precum si de la obligativitatea inscrierii in Registrul unic al cadrelor didactice cu drept de libera practica din Romania sau de la plata unei taxe administrative. In acest caz se aplica o procedura simplificata, stabilita prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 10
Atestatul de libera practica se elibereaza pe baza normelor metodologice de aplicare a prezentei legi si a starii de sanatate certificate.
Art. 11
In functie de competenta si experienta profesionala ale solicitantului, se poate acorda una dintre urmatoarele forme de atestare:
a) atestatul de libera practica pentru activitate in conditii de supervizare, pentru cadrul didactic fara experienta in domeniul respectiv (carul didactic stagiar in supervizare, cadrul didactic cu definitivat in supervizare, cadru didactic specialist - gradul II in supervizare - pentru invatamantul preuniversitar);

b) atestatul de libera practica pentru ativitati in conditii autonome (cadrul didactic cu definitivat autonom, cadrul didactic specialist - cu gradul II autonom, cadrul didactic principal - cu gradul I autonom - pentru invatamantul preuniversitar);

c) atestat de libera practica pentru activitate in conditii de supervizare, pentru cadrul didactic fara exeperienta in domeniul respectiv (asistent in cercetare in supervizare, cercetator stiintific in supervizare - pentru invatamantul universitar);

d) atestat de libera practica pentru activitate in conditii autonome (asistent in cercetare autonom, cercetator stiintific autonom, lector universitar autonom, conferentiar autonom, profesor universitar autonom);
e) atestatul de libera practica in regim de asociere, pentru cadrele didactice care lucreaza in colective profesionale;
f) atestatul de libera practica autonoma, pentru cadrele didactice care intrunesc criteriile de competenta si experienta profesionala stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 12
Atestatele prevazute la art. 11 lit. a) si b) pot fi revizuite, la cerere, dupa minimum un an.

Art. 13
Controlul si supravegherea modului de exercitare a profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica se fac in conformitate cu prevederile prezentei legi si a metodologiei de aplicare a legii.

Sectiunea 2 - Forme de exercitare a profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica

Art. 14
(1) Pentru exercitarea profesiei, cadrul didactic cu drept de libera practica poate infiinta, la alegere, potrivit legii, centre individuale, centre asociate, societati civile profesionale cu specific (societati civile profesionale: sportive, coregrafice, arte plastice, muzica, de evaluatori de specialitate, de evaluatori externi privind calitatea serviciilor educationale etc), unitati scolare private (invatamant special, invatamant prescolar, invatamant primar, invatamant gimnazial, invatamant liceal, invatamant profesional, invatamant  postliceal, invatamant universitar si invatamant postuniversitar), fundatii si asociatii cu specific educational, sau isi pot desfasura activitatea in temeiul unor contracte de munca, potrivit legii in unitatile scolare publice sau private sau unitatile scolare mixte (public-privat).  
(2) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, cadrul didactic cu drept de libera practica poate angaja salariati, in conditiile legii.

Art. 15
(1) Centrele individuale de formare si pregatire educationala, constituite potrivit legii, se declara la Colegiul Cadrelor Didactice din Romania. Raporturile contractuale se stabilesc intre cadrul didactic cu drept de libera practica si beneficiarul serviciilor oferite de acesta.
(2) Centrele asociate prin contract, constituite potrivit legii, se declara la Colegiul Cadrelor Didactice din Romania. Raporturile contractuale se stabilesc intre cadrele didactice cu drept de libera practica asociate si beneficiarul serviciilor oferite de acesta asociere.

(3) Formele si modalitatile de exercitare a profesiei, declarate la Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, sunt inregistrate in mod obligatoriu in Registrul unic al cadrelor didactice cu drept de libera practica din Romania.

Art. 16
(1) Societatile civile profesionale se constituie, in conditiile legii, prin contract de societate civila incheiat intre 2 sau mai multe cadre didactice cu drept de libera practica, si sunt declarate la Colegiul Cadrelor Didactice din Romania.
(2) Raporturile contractuale se nasc intre beneficiar si societatea civila profesionala, indiferent care dintre cadrele didactice cu drept de libera practica asociate indeplineste serviciul profesional.
(3) In cadrul societatilor civile profesionale patrimoniul este comun si apartine asociatiilor in cotele-parti stabilite prin contractul de societate civila si statutul acesteia.

(4) Societatile civile profesionale se infiinteaza in conditiile acestei legi si a metodologiei de implementare a acestei legi.

Art 17

(1) Unitatile scolare private se constituie, in conditiile legii, prin contract de unitate de invatamant incheiat intre  unul sau mai multe cadre didactice cu drept de libera practica autonome (cadrul didactic specialist autonom sau gradul II, cadrul didactic principal, lectori universitari, conferentiari universitari, profesori universitari) si sunt declarate la Colegiul Cadrelor Didactice din Romani si Colegiul Cadrelor Didactice din România.

(2) In unitatile scolare private este obligatoriu sa-si exercite activitatea educationala cadre didactice cu drept de libera practica, din care: 75% cadre didactice cu drept de libera practica autonome si 25 % cadre didactice cu drept de libera practica in supervizare.

(3) Raporturile contractuale se nasc intre beneficiar si unitatea scolara privata.

(4) In cadrul unitatilor scolare private patrimoniul este comun intre cadrele didactice cu drept de libera practica asociate in functie de partile fiecaruia conform actului de infiintare si a statutului unitatii scolare private.

(5) In primii patru ani de la infiintare, sunt declarate unitati scolare private functionale in curs de acreditare pe baza de contract cu Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, in baza normelor si metodologiilor elaborate de Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, in al cincelea an de functionare sunt obligate sa-si  obtina acreditarea valabila pentru primele patru generatii absolvente ale unui ciclu de invatamnat, in baza normelor si  metodologiilor elaborate de Colegiul Cadrelor Didactice din Romania.

(6) Unitatile scolare private acreditate au obligatia sa-si inoiasca acreditarea la fiecare trei generatii absolvente a unui ciclu de invatamant in conformitate cu normele si reglementarile metodologice ale Colegiului Cadrelor Didactice din Romaniia.

(7) Unitatile scolare private se infiinteaza potrivit acestei legi in conformitate cu prevederile metodologiei de implementarea a acestei legii.

Sectiunea 3 - Drepturile si obligatiile cadrului didactic cu drept de libera practica

Art. 18
Cadrul didactic cu drept de libera practica are urmatoarele drepturi:
a) sa desfasoare activitatile prevazute la art. 6, in conformitate cu tipul de atestat detinut;
b) sa obtina pentru serviciile prestate un onorariu sau salariu negociat in mod liber cu beneficiarul.
Art. 19
Cadrul didactic cu drept de libera practica are urmatoarele obligatii:
a) sa cunoasca si sa respecte reglementarile legale in vigoare referitoare la exercitarea profesiei de cadru didactic cu drept de libera practica;
b) sa se conformeze si sa respecte Codul deontologic al profesiei de cadru didactic cu drept de libera practica;
c) sa exercite dreptul de libera practica in limitele stabilite prin tipul de atestat detinut;
d) sa se preocupe de perfectionarea calificarii profesionale;
e) sa isi asume intreaga responsabilitate profesionala fata de beneficiar, manifestand constiinciozitate si probitate profesionala;
f) sa serveasca interesele beneficiarului in acord cu interesul public si cu exigentele profesionale.

Sectiunea 4 - Suspendarea si incetarea dreptului de libera practica. Radierea din Registrul unic al cadrului didactic cu drept de libera practica din Romania

Art. 20
Dreptul de libera practica se suspenda:
a) temporar, la cererea persoanei inscrise;
b) dupa 6 luni de neplata, fara justificare, a cotizatiei anuale catre Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, pana la achitarea ei integrala;
c) cu titlu de sanctiune disciplinara, pe toata durata sanctiunii;
d) pe perioada suspendarii dreptului de a profesa, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva.
Art. 21
(1) Dreptul de libera practica inceteaza:
a) prin renuntarea in scris la exercitiul dreptului de libera practica;
b) daca persoana inscrisa a fost condamnata pentru o fapta prevazuta de lege, in legatura cu exercitarea dreptului de libera practica, sau daca i s-a aplicat pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a exercita profesia printr-o hotarare judecatoreasca definitiva.
(2) Incetarea dreptului de libera practica atrage radierea din Registrul unic al cadrul didacticilor cu drept de libera practica din Romania.

Sectiunea 5 - Interdictii si incompatibilitati in exercitarea profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica

Art. 22
Nu poate exercita profesia de cadrul didactic cu drept de libera practica:
a) cadrul didactic care a fost condamnat definitiv pentru savarsirea cu intentie a unei infractiuni contra umanitatii sau vietii in imprejurari legate de exercitarea profesiei de cadru didactic si pentru care nu a intervenit reabilitarea;
b) cadrul didacticl caruia i s-a interzis dreptul de a exercita profesia, pe durata stabilita prin hotarare judecatoreasca;
c) cadrul didactic caruia i s-a suspendat temporar avizul de exercitare a profesiei, ca sanctiune disciplinara, pe durata suspendarii.
Art. 23
Exercitarea profesiei de cadru didactic cu drept de libera practica este incompatibila cu:
a) desfasurarea oricarei activitati de natura a aduce atingere demnitatii profesionale sau bunelor moravuri;
b) starea de sanatate necorespunzatoare, certificata de Comisia de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca, potrivit legii;
c) folosirea cu buna stiinta a cunostintelor sau metodelor profesionale in defavoarea persoanei sau in scop ilegal.
Art. 24
Persoanele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si c) trebuie sa faca dovada ca nu se afla intr-o situatie definita la art. 22 si 23, prin documente provenite de la autoritatile competente din tarile respective.

 

Capitolul III - Colegiul Cadrelor Didactice din Romania

Sectiunea 1 - Organizare si atributii

Art. 25
(1) Colegiul Cadrelor Didactice din Romania, denumit in continuare Colegiu, este o organizatie profesionala, cu personalitate juridica, de drept privat, apolitica, autonoma si independenta, de interes public, cu patrimoniu si buget propriu. Colegiul are rolul de a reprezenta si de a ocroti la nivel national si international interesele profesiei de cadru  didactic cu drept de libera practica.
(2) Colegiul are sediul central in municipiul Bucuresti.
(3) Colegiul se constituie din totalitatea cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania.
(4) Cadrele  didactice cu drept de libera practica au dreptul, fara nici o ingradire, sa adere la alte forme de asociere profesionala.
(5) Colegiul are obligatia de a publica anual Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania.
Art. 26
Atributiile generale ale Colegiului sunt urmatoarele:
a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de cadru  didactic cu drept de libera practica in conditiile prezentei legi;
b) instituie standarde de calitate a serviciilor cadrelor  didacticice;
c) instituie un cadru de promovare si de dezvoltare a competentei profesionale;
d) instituie si promoveaza norme deontologice in exercitarea profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
e) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
f) atesta dreptul de libera practica al cadrelor  didactice si gestioneaza Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania.

ART. 27

Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate, Colegiul Cadrelor Didactice din România îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;

b) de autoritate profesională, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;

c) de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă;

d) de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri;

e) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană şi de alte state prin acorduri bilaterale în domeniile sale de activitate.

ART. 28

Colegiul Cadrelor Didactice din România exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii principale:

1. elaborează, aplică, monitorizează, controlează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;

2. monitorizează activitatea de evaluare externă;

3. coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;

4. avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar, universitar şi o propune Ministerului Educaţiei Naţionale spre aprobare;

5. coordonează elaborarea curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare şi o propune spre aprobare Ministerului Educaţiei Naţionale;

6. evaluează, acredidează cursuri si  manualele şcolare şi o transmite Ministerului Educaţiei Naţionale pentru finanţarea acestora şi pentru distribuirea lor către unităţile şcolare;

7. elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;

8. coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;

9. elaborează metodologii, instrucţiuni şi regulamente pentru asigurarea cadrului unitar al implementării politicilor educaţionale naţionale;

10. elaborează norme specifice pentru construcţiile şcolare şi pentru dotarea acestora;

11. dă publicităţii şi prezintă anual raportul privind starea învăţământului în România;

12. coordonează colectarea şi asigură analiza şi interpretarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori privind educaţia;

13. propune politicile şi strategiile naţionale pentru învăţământ;

14. monitorizează şi verifică direct sau prin organismele abilitate în acest sens respectarea reglementărilor privind organizarea şi funcţionarea învăţământului şi a furnizorilor de educaţie;

15. gestionează procesul de evaluare periodică, de clasificare a unităţilor şcolare preuniversitare şi universitare şi de ierarhizare a programelor de studii ale acestora;

16. organizează recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor potrivit normelor interne şi în conformitate cu normele europene;

17. verifică şi gestionează sistemul de indicatori statistici de referinţă pentru învăţământul superior şi bazele de date corespunzătoare, în vederea monitorizării şi prognozării evoluţiei învăţământului în raport cu piaţa muncii;

31. asigură relaţia cu Ministerul Educaţiei Naţionale, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;

32. propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor profesionale şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege;

33. eliberează certificatele de atestare a dreptului de liberă practică a cadrelor didactice, eliberează certificate de acreditare a cursurilor şi manualelor şcolare pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar atât unităţi publice cât şi unităţilor private;

34. editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate;

ART. 29

În vederea exercitării funcţiilor sale, Colegiul Cadrelor Didactice din România, în calitate de autoritate profesională pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, are în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării următoarele atribuţii:

1. fundamentează, elaborează şi actualizează, periodic, politicile şi strategiile sale în domeniu;

2. diseminează informaţii în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării;

3. stimulează transferul tehnologic, valorificarea rezultatelor, inovarea, absorbţia şi difuzia acestora în rândul operatorilor economici şi în economie, în general;

4. susţine brevetarea unor rezultate ca primă formă de valorificare;

5. participă la cofinanţarea temelor care asigură parteneriate între unităţi de cercetare şi operatori economici;

6. organizează acţiuni promoţionale de imagine şi diseminare de informaţii, traduceri, precum şi altele asemenea în domeniul său de activitate;

7. stimulează şi, după caz, asigură editarea, tipărirea şi difuzarea de publicaţii sau de materiale specifice domeniului său de competenţă; publicarea de rapoarte, studii şi altele asemenea;

8. urmăreşte armonizarea politicilor proprii cu cele din domeniul industriei, comerţului, sănătăţii, muncii, precum şi din alte domenii;

9. elaborează propuneri de acte normative şi de reglementări în domeniu şi asigură crearea şi dezvoltarea cadrului instituţional aferent;

10. avizează proiectele de acte normative care conţin prevederi ce intră în domeniul său de competenţă, iniţiate de alte autorităţi ale administraţiei publice;

11. monitorizează aplicarea normelor legale în vigoare;

12. elaborează politici privind dezvoltarea resurselor umane pentru şi prin cercetare;

13. stimulează şi monitorizează participarea României la programe şi la proiecte internaţionale, europene, comunitare şi bilaterale în domeniu;

14. asigură atragerea, utilizarea, monitorizarea şi evaluarea asistenţei tehnice şi a consultanţei interne şi internaţionale pentru domeniul său specific de competenţă;

17. stimulează şi susţine dialogul dintre comunitatea ştiinţifică şi alte structuri ale societăţii civile;

18. defineşte procedurile specifice de analiză, de monitorizare şi de evaluare a sistemului cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării;

 

ART. 30

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Colegiul Cadrelor Didactice din România este autorizat:

a) să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;

b) să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente;

c) să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale;

d) să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii;

e) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale;

f) să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi comunitare în domeniile sale de activitate;

g) să aplice sancţiuni prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

ART. 31

  1. În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice filiale ale Colegiul Cadrelor Didactice din România, cu structură aprobată de Consiliul Colegiului.
  2. Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a filialelor este aprobata de Consiliul Colegiului.

Sectiunea 2 - Forurile de conducere

Art. 32
(1) Forurile de conducere ale Colegiului sunt:
a) Conventia nationala;
b) Consiliul Colegiului;
c) Comitetul director;
d) Presedintele Colegiului.
(2) Alegerea forurilor de conducere ale Colegiului se face numai prin vot secret.
(3) Persoanele alese in forurile de conducere exercita un mandat de 5 ani si nu mai mult de doua ori consecutiv.
(4) Forurile de conducere colectiva iau hotarari prin vot deschis, daca nu hotarasc altfel.
Art. 33
(1) Conventia nationala este constituita din reprezentantii membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proportional cu numarul membrilor din fiecare filiala.
(2) Conventia se intruneste, de regula, o data la 5 ani. Ea se poate intruni in sesiune extraordinara la solicitarea majoritatii simple a membrilor Consiliului Colegiului.
(3) Convocarea Conventiei nationale se face prin mass-media, cu cel putin 3 luni inainte de data fixata.
(4) Conventia nationala este precedata de conventii teritoriale, care aproba reprezentantii in conformitate cu norma de reprezentare.
(5) Conventia nationala este legal constituita in prezenta a doua treimi din numarul reprezentantilor delegati. Daca la prima convocare conditia de cvorum nu este indeplinita, Comitetul director stabileste o noua data, nu mai devreme de 15 zile calendaristice. In aceasta situatie, Conventia nationala este legal constituita in prezenta majoritatii membrilor delegati si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti.
Art. 34
Conventia nationala are urmatoarele atributii:
a) aproba Regulamentul de organizare si functionare interna, Codul deontologic al profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica, Codul de procedura disciplinara, Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta cadrului didacticic, precum si modificarile la acestea;
b) alege si revoca presedintele Colegiului si membrii Comitetului director;
c) aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului si alte documente.
Art. 35
Consiliul Colegiului este constituit din: presedintele Colegiului, care este si presedinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director si presedintii filialelor teritoriale.
Art. 36
(1) Consiliul Colegiului se intruneste anual, la convocarea presedintelui Colegiului.
(2) Consiliul Colegiului se poate intruni si in mod exceptional, la solicitarea majoritatii simple a membrilor sai.
Art. 37
Atributiile Consiliului Colegiului sunt urmatoarele:
a) stabileste liniile directoare in legatura cu problemele fundamentale ale profesiei de cadru didactic cu drept de libera practica si ale activitatii Colegiului;
b) analizeaza si aproba raportul de activitate al Comitetului director;
c) aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;
d) aproba structurile administrative ale Comitetului director, infiintarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
e) aproba raportul de audit
financiar, efectuat de o firma independenta;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarca Comitetul director de gestiunea fondurilor.
Art. 38
Comitetul director este constituit din presedintele Colegiului, care detine si calitatea de presedinte al Comitetului director, presedintii comisiilor prevazute la art. 42 si membrii acestora.
 Art. 39
Inlocuitorul de drept al presedintelui Comitetului director, in caz de indisponibilitate, este presedintele Comisiei de deontologie si disciplina sau alt presedinte de comisie, desemnat de Comitetul director.
Art. 40
Comitetul director are urmatoarele atributii:
a) elibereaza atestatul de cadru  didactic cu drept de libera practica;
b) elibereaza avizul pentru metodele si tehnicile de evaluare si asistenta cadru  didacticica, precum si modul de utilizare a acestora;
c) propune institutiilor abilitate cursuri si alte forme de educatie permanenta in domeniul didacticiei si pedagogiei, in conformitate cu prevederile legale;
d) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare interna;
e) elaboreaza Codul deontologic al profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
g) elaboreaza Codul de procedura disciplinara si urmareste aplicarea acestuia;
h) elaboreaza Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta cadrelor  didacticice;
i) intocmeste, reactualizeaza si face public Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania;
j) mediaza litigiile dintre cadrele  didactice cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor cadrelor  didacticice, precum si dintre cadrelor  didactice si angajatorii acestora, in probleme legate de exercitarea profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
k) sesizeaza organele in drept in cazurile de exercitare ilicita a profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum si al cotizatiei anuale.
Art. 41
Comitetul director functioneaza prin sedinte in plen si pe comisii, ale caror competente si periodicitate sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
Art. 42
(1) In cadrul Comitetului director functioneaza urmatoarele comisii:
a) comisii aplicative: Comisia cadrelor  didacticie din invatamant prescolar; Comisia cadrelor  didactice din invatamant primar; Comisia cadrelor  didacticie din invatamant gimnazial; Comisia cadrelor  didacticie din invatamant liceal si postliceal; Comisia cadrelor  didacticie din invatamant preuniversitar, universitar si postuniversitar; Comisia cadrelor dicatice pentru invatamant special si special-integrat.
b) Comisia metodologica si de curriculum;
c) Comisia de deontologie si disciplina;
d) Comisia de asistenta si evaluarea a serviciilor cadrelor didactice;
(2) Comisiile prevazute la alin. (1) sunt structuri organizatorice de specialitate ale caror atributii sunt stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna.
(3) In functie de necesitati, se pot infiinta, desfiinta sau restructura comisiile existente. 

Art. 43
Comisiile au urmatoarele atributii:
a) comisiile aplicative desfasoara procedurile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi si propun Comitetului director eliberarea atestatului de libera practica in domeniile de specializare corespunzatoare;
b) Comisia metodologica avizeaza metodele si tehnicile de asistenta cadrelor  didactice in conformitate cu Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta cadrelor  didactice;
c) Comisia de deontologie si disciplina urmareste respectarea Codului deontologic al profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica, judeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni, conform prezentei legi.
Art. 44
Fiecare comisie este condusa de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.
Art. 45
Comisiile elaboreaza norme si proceduri de control si supervizare profesionala in domeniile proprii, aprobate de catre Consiliul Colegiului, asigurand pregatirea persoanelor cu atributii de control.
Art. 46
Membrii Comitetului director si ai conducerii filialelor teritoriale au dreptul la indemnizatii de sedinta stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare interna si la decontarea cheltuielilor de deplasare legate de indeplinirea atributiilor specifice.

Art. 47
Presedintele Colegiului si presedintii comisiilor prevazute la art. 42 asigura conducerea operativa a Colegiului.
Art. 48
Presedintele Colegiului are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Colegiul in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
b) incheie conventii si contracte in numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;
c) convoaca si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

Sectiunea 3 - Filialele teritoriale ale Colegiului

Art. 49
(1) Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de judet si in municipiul Bucuresti.
(2) In functie de necesitati, se pot infiinta, desfiinta sau restructura filialele existente, se vor putea infiinta filiale regionale prin asocierea cadrelor  didactice din regiunile respective.
Art. 50
Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:
a) conventia filialei;
b) comitetul filialei;
c) presedintele filialei.

Art. 51
Conventia filialei reprezinta forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul in zona respectiva, si are urmatoarele atributii:
a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;
b) aproba raportul anual de activitate al comitetului filialei;
c) alege si revoca presedintele si membrii comitetului filialei;
d) alege reprezentantii pentru Conventia nationala;
e) propune candidati la functia de presedinte al Colegiului si de membru al Comitetului director.
Art. 52
Conventia filialei se intruneste anual la convocarea presedintelui filialei sau la solicitarea majoritatii membrilor filialei.
Art. 53
(1) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se afla sub autoritatea Comitetului director.
(2) Comitetul filialei este condus de un presedinte si este constituit dintr-un numar impar de membri.
(3) Atributiile comitetului filialei:
a) elaboreaza raportul anual de activitate si, dupa aprobarea acestuia de conventia filialei, il inainteaza Comitetului director;
b) informeaza membrii cu privire la hotararile Colegiului;
c) poate face propuneri de reprezentare la Conventia nationala;
d) poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si membrii Comitetului director;
e) controleaza activitatea profesionala a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, si avizeaza dosarele cadrelor  didactice cu drept de libera practica propusi pentru activitati de control;
f) primeste dosarele de atestare, verifica conformitatea lor si le transmite Comitetului director.
 Art. 54
(1) Presedintele filialeii asigura conducerea operativa a filialei Colegiului
(2) Inlocuitorul de drept al presedintelui filialei este membrul din comitetul filialei cu vechimea profesionala cea mai mare.
(3) Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta filiala Colegiului in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
b) incheie conventii si contracte in numele filialei Colegiului, cu aprobarea Comitetului filialei;
c) convoaca si conduce sedintele Comitetului filialei si Conventiei filialei;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului filialei

Sectiunea 4 - Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania

Art. 55
(1) Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania cuprinde lista cadrelor  didactice cu drept de libera practica, in conformitate cu prevederile prezentei legi.
(2) Registrul este un document public, fiind pus la dispozitia beneficiarilor serviciilor cadrelor  didacticice, cu scopul de a certifica dreptul de libera practica si domeniile de competenta ale membrilor Colegiului.
(3) Comitetul director are obligatia sa asigure publicitatea Registrului unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania, prin mijloace electronice si prin editarea anuala a acestuia.

 

Capitolul IV - Finantarea activitatii Colegiului

Art. 56
Sursele de finantare ale Colegiului sunt urmatoarele:
a) cotizatii;
b) taxe;
c) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice;
d) alte surse, conform legilor in vigoare.
Art. 57
Repartizarea bugetului pentru Comitetul director si comitetele filialelor se aproba de catre Consiliul Colegiului.
Art. 58
Fondurile banesti se utilizeaza pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, investitii si dotari, precum si pentru alte scopuri apartinand domeniului specific de activitate.
Art. 59
Activitatea financiara se supune controlului organelor in drept.

 

Capitolul V - Raspunderea disciplinara

Art. 60
Comitetul director al Colegiului judeca litigiile si abaterile deontologice, disciplinare si profesionale ale cadrelor  didactice, in conformitate cu Codul de procedura disciplinara.
Art. 61
(1) Cadrul  didactic cu drept de libera practica care incalca prevederile prezentei legi si regulamentele specifice privind exercitarea profesiei de cadrul  didactic sau nu respecta Codul deontologic raspund disciplinar in functie de gravitatea abaterii, putand fi sanctionati cu:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) suspendarea temporara, pe un interval de 6-12 luni, a avizului de exercitare a profesiei;
d) retragerea definitiva a atestatului.
(2) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se comunica in termen de 10 zile inspectoratului teritorial de munca, precum si institutiei sau unitatii cu care cadrul  didactic sanctionat a incheiat contractul de munca.
Art. 62
Sanctiunile prevazute la art. 61 alin. (1) lit. a) si b) se aplica de catre Comisia de deontologie si disciplina, la propunerea comisiilor de specialitate ale Comitetului director, iar cele mentionate la art. 61 alin. (1) lit. c) si d), de catre Comitetul director, la propunerea Comisiei de deontologie si disciplina.
 Art. 63
Sanctiunile prevazute la art. 61 alin. (1) lit. a) si b) pot fi contestate la Comitetul director, iar cele mentionate la art. 61 alin. (1) lit. c) si d), la Consiliul Colegiului.
 Art. 64
Raspunderea disciplinara a cadrelor didactice cu drept de libera practica atestati potrivit prezentei legi nu exclude raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.
Art. 65
Practicarea profesiei de cadrul  didactic, in conditii de libera practica, de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal.

 

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 66
(1) Academia Română, ..................................1....................... desemneaza un comitet de initiativa care convoaca Adunarea de constituire a Colegiului, in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) La Adunarea de constituire vor participa cadre didactice reprezentanti ai ............1............... in functie de numarul de cadre didactice pe care le reprezinta.
Art. 67
Adunarea de constituire a Colegiului alege Comitetul director provizoriu, presedintele interimar si desemneaza comitete de initiativa teritoriale.
Art. 68
Comitetul director ales de Adunarea de constituire a Colegiului elaboreaza in termen de 6 luni documentele prevazute la art. 40 lit. d), e), g) si h) si, in acelasi termen, convoaca Conventia nationala a Colegiului.
Art. 69
Cu 3 luni inaintea Conventiei nationale, comitetele filialelor teritoriale ale Colegiului organizeaza conventiile filialelor, care aleg membrii comitetelor, desemneaza reprezentantii la Conventia nationala si aproba propunerile pentru functiile la nivelul Colegiului.
Art. 70
Conventia nationala aproba documentele de organizare si functionare prevazute de prezenta lege, alege presedintele si membrii Comitetului director, pentru un mandat de 5 ani.
 Art. 71
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 90 de zile de la constituirea forurilor de conducere ale Colegiului.
Art. 72
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

___________________________

1 - Biroul Comun al federatiilor sindicala (Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Nationala Sindicala "Alma Mater" etc.) sau Uniunea Asociatiilor si Fundatiilor Educationale din Romania. Acest Organism trebuie sa se infiinteze pana la introducerea unei astfel de legi in Parlamentul Ramaniei.

Proiect de lege elaborat si propus spre dezbatere publica de

profesor, psiholog educational specialist,
Misu Slatculescu

Vizualizări: 487 | Adăugat de: mishu_slatculescu | Rating: 5.0/1
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]