Principală » 2015 » Noiembrie » 26 » SCRISOARE DESCHISĂ PARTEA ADOUA
12.13.06
SCRISOARE DESCHISĂ PARTEA ADOUA

 

 

 

 

 

 

SCRISOARE  DESCHISĂ

CĂTRE

 

PRIMARUL   MUNICIPIULUI  CARACAL

Domnul Eduard Ciocăzanu şi Consilierii Locali ai mun. Caracal

PARTEA   A   DOUA

 

 

Manipularea efectuată de Primăria mun. Caracal şi Consiliul Local Caracal, pentru a putea să ascundă măsurile abuzive, dispuse în Planul de Urbanism General (PUG) al mun. Caracal şi Regulamentul Local de Urbanism (RLU)  aferent acestuia, privind proprietăţile a peste 2000 de proprietari de pe    străzile: Craiovei, o parte a str. Gheorghe Doja,Decebal, Elena Doamna,Miron Costin, Ursu Horia Nicolae, Măceşului, Ştefan cel Mare, şoseaua Rezii, Aprodul Purice, Aleea Teilor, Reconstrucţiei, Neagoe Basarab, Petru Maior, Tudor Vladimirescu, Stanca, o parte din strada Mircea Voda, Alexandru cel Bun, Târgul Nou, Ioan Vodă cel Cumplit, Răsurii, Carpaţi, Poporului, Înfrăţirii, Bistriţei şi Petre Puican, atinge cote mari.

Vă reamintim domnule Primar Eduard Ciocăzanu, că în şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Caracal din 29 Mai 2015, aţi afirmat că în urma controalelor venite la Primăria mun. Caracal „ca urmare a petiţiilor domnului Mişu Slătculescu şi a grupului de iniţiativă privind PUG-ul”, organele de control v-au felicitat pentru Planul Urbanistic General al mun. Caracal şi au afirmat ca fiind „cel mai bun PUG la nivel naţional”. Am primit în cele din urma, la mai bine de o lună, răspunsul elaborat de Primăria mun. Caracal şi transmis către PREŞEDENŢIA  ROMÂNIEI ca urmare a adresei cu nr. DRA1 / 111715 / 29. 04.2015 la solicitarea noastră (a Asociaţiei Pro Democraţia Club Caracal).

SURPRIZĂ !!! SURPRIZĂ  MARE !!! Laudele încep să curgă din abundenţă încă de la începutul documentului emis, mai sus menţionat.

Campanie în regulă, cu anunţuri în două ziare şi anume: Gazeta Nouă şi Evenimentul de Olt în 2012 la începuturile PUG-ului, în 2013 pentru etapa elaborare a propunerii finale, ba chiar mai mult, în Gazeta Oltului din 10 ianuarie 2014 înainte de aprobarea PUG-ului pe 29 ianuarie 2014 în Consiliul Local al mun. Caracal. Super tare ! În aceste anunţuri aţi spus proprietarilor afectaţi că le-aţi făcut o „SURPRIZĂ  MARE”? Păi de ce să le fi spus, că aţi fi stricat „SURPRIZA” !

Aţi menţionat în răspunsul elaborat către Preşedintele României şi nouă, că aţi tipărit minipliante distribuite stradal?! Să vă amintim că în răspunsul dvs. cu  nr. 8550 din 05.05.2015, ca urmare a adresei noastre nr. 16/08.04.2015 înregistrată la Primăria mun. Caracal sub nr. 7089 / 08.04.2015, întocmita in baza prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, dvs. aţi precizat - CITĂM: “4.1 Conform prevederilor art.7(1) din Hotararea Consiliului Local al municipiului Caracal nr.17 / 2012 privitoare la aprobarea Regulamentului local privind implicarea publicului in e1aborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism in municipiul Caracal "Activitaţile privind informarea şi consultarea publicului pentru documentaţiile de amenajare a teritoriului iniţiate de autoritaţile administraţie publice locale Caracal se vor finanţa din bugetul local". Conform art 8 al aceleiaşi hotărâri, cheltuielile se puteau folosi pentru urmatoarele activitati: a) materiale tiparite de informare: pliante, broşuri, planşe desenate Nu au fost finanţate din bugetul local acestea fiind  tiparite de catre elaboratorul Planului de Urbanism General al municipiului Caracal  şi RLU aferent”  (elaboratorii au tipărit doar planşele cu desenele şi schiţele tehnice din PUG cum era şi normal conform contractului. Conform metodologiei, componenta de informare şi consultare este atribuită administraţiei publice locale, beneficiarul PUG-ului).

Asta nu e nimic, dar imediat după laudă ce să vedem ?!!!! CITĂM: “Conform art. 29 din Ordinul 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism administraţia publică locală poate să informeze publicul pentru propunerile ce aduc modificări importante unor părţi mari din localitate sau care afectează un număr mare de personae. În acest sens s-au prezentat la postul local de televiziune materiale privind direcţiile de dezvoltare ale municipiului Caracal prin prisma PUG. Nu s-au efectuat întâlniri pe ateliere, interviuri de grup, etc. în cadrul organizat dar, toate propunerile cetăţenilor privind mai ales extinderea limitelor intravilaului (ce a reprezentat interesul deosebit al populaţiei aducând cea mai importantă modificare a localităţii) au fost cuprinse în documentaţie.”

Domnule Primar Eduard Ciocăzanu şi domnilor consilieri locali ai mun. Caracal, aici nu se mai poate vorbi de “corigenţă”, nu este nota 4 (patru), este de nota 1 (unu).     Este de nota      1 (unu) pentru că v-aţi permis să faceţi afirmaţia aceasta, chiar subliniind “administraţia publică locală poate să, în răspunsul dat PREŞEDENŢIEI  ROMÂNIEI. Vă facem cunoscut faptul că ADMINISTRAŢIA  PREŞEDENŢIALĂ  este cea mai mare şi importantă instituţie a unui stat, care include şi foloseşte cei mai buni specialişti pentru funcţionarea acesteia cu rol major în apărarea CONSTITUŢIEI şi asigurarea bunei derulări a activităţii instituţiilor statului. Domnule Primar Eduard Ciocăzanu şi domnilor consilieri locali, credeţi că sunteţi stat în stat? Credeţi că puteţi să vă ascundeţi greşelile abuzive după orice? Sau …, încercaţi să daţi o pistă falsă, arătând cât de slabi pregătiţi sunt “SPECIALIŞTII” din Primăria mun. Caracal, iar greşelile (măsurile abuzive, dispuse în PUG-ul mun. Caracal şi RLU  aferent acestuia) să fie considerate ca fiind făcute din slaba experienţă a acestora? Repetăm: NU  SE MAI POATE AŞA !!!

Prelevarea de faptul că articolul 29 al ordinului 2701 / 2010lasă la latitudinea Administraţiei Publice Locale, dacă să facă sau să nu facă consultarea prin intrarea în legatură directă cu persoanele direct afectate de prevederile din PUG si RLU aferent, care au generat conflictul între proprietari şi administraţia publică locală, prin sublinierea: „administraţia publică poate să”, inclusă în acest articoleste  încă o dovadă vie că procesul de informare şi consultare a publicului, conform Ordinului 2701 / 2010, a fost făcut cu bună stiinţă în acest mod defectuos. Cum puteţi să credeţi că prin dispunerea ca proprietatea unei persoane sau a mai multor persoane, dvs. puteţi să decideţi că este bine să intre în restrângere la strictul necesar fără să anunţaţi şi fără să luaţi acordul proprietarului?! La strictul necesar în înteresul CUI ? Ce înţelegeţi prin strictul necesar ?

Conform articolului 29 al Ordinului 2701 / 2010, acesta se referă la afectarea populaţiei fără să încalce alte legi organice, cu atat mai mult, CONSTITUŢIA României. De exemplu: stabilirea în apropierea unei zone cu locuinţe individuale, a unor obiective care ar afecta un numar mare de cetăţeni şi anume: a unui aerodrom, a unui parc industrial, rampe ecologice de trierea deşeurilor, o bază de transport, o zona de trafic greu etc. care nu afecteaza mediul şi conform evaluărilor de specialişti nu ar periclita nimic care să nu dea avizele acestora. În cazul în care o anumită persoană sau un grup de persoane se dovedesc că au fost afectate conform articolului 29 din Ordinul 2701 / 2010 (a fost periclitată sănătatea fizică şi / sau psihică, sau imobilele proprietatea acestora au suportat deteriorări generate de obiectivele create cu avizul specialiştilor de mediu, de geologie etc.) aceştia pot să atace în justiţie instituţiile şi specialiştii care au dat avizele primind despăgubirile cuvenite. NU  ESTE  ŞI  CAZUL  CONTESTAŢIILOR  NOASTRE !!!

Definirea subzonelor de locuinţe individuale în restrangere la strictul necesar fără să consultaţi proprietarii terenurilor intravilane (curti - constructii si teren arabil intravilan) din aceste subzone si propunerea de drumuri prezumtive pe aceste proprietăţi tot fără avizul proprietarului, ce ar necesita  schimbarea regimului juridic a unor parti considerabile din terenurile acestor proprietari (necesitand exproprieri) este o încalcare ABUZIVĂ a dreptului de proprietate cu toate prerogativele acestuia conform Codului Civil si a CONSTITUŢIEI  ROMÂNIEI.

În această situaţie se iau în considerare prevederile legilor organice încalcate, în cazul nostru, a Codului Civil si a CONSTITUŢIEI   ROMÂNIEI.

Vă amintim în acest sens, articolele  din  Codul  Civil  şi din Constituţia  României  ce ar fi trebuit să le luaţi în considerare pentru propunerile de restrangere a subzonelor die locuinţe individuale  în PUG şi RLU afrent, şi anume: art. 555, art. 556 şi art. 562 alin (1) şi (3) din CODUL  CIVIL Art. 555. – (1) Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege. ART. 556 Limitele exercitarii dreptului de proprietate privata (1) Dreptul de proprietate poate fi exercitat in limitele materiale ale obiectului sau. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaza obiectul dreptului de proprietate, cu ingradirile stabilite prin lege. (2) Prin lege poate fi limitata exercitarea atributelor dreptului de proprietate. (3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitata si prin vointa proprietarului, cu exceptiile prevazute de lege.    Art. 562. – (1) Dreptul de proprietate privată se stinge prin pieirea bunului, dar nu se stinge prin neuz. El poate fi însă dobândit de altul prin uzucapiune sau într-un alt mod, în cazurile şi condiţiile anume determinate de lege. (3) Exproprierea se poate face numai pentru o cauză de utilitate publică stabilită potrivit legii, cu justă şi prealabilă despăgubire, fixată de comun acord între proprietar şi expropriator. În caz de divergenţă asupra cuantumului despăgubirilor, acesta se stabileşte pe cale judecătorească.

Vă amintim şi art. 44 din CONSTITUIŢIA ROMÂNIEI – “ARTICOLUL 44 (1) Dreptul de proprietate, precum şi creanţele asupra statului, sunt garantate. Conţinutul şi limitele acestor drepturi sunt stabilite de lege. (2) Proprietatea privată este garantată şi ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular. Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală. (3) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire. (4) Sunt interzise naţionalizarea sau orice alte măsuri de trecere silită în proprietate publică a unor bunuri pe baza apartenenţei sociale, etnice, religioase, politice sau de altă natură discriminatorie a titularilor. (5) Pentru lucrări de interes general, autoritatea publică poate folosi subsolul oricărei proprietăţi imobiliare, cu obligaţia de a despăgubi proprietarul pentru daunele aduse solului, plantaţiilor sau construcţiilor, precum şi pentru alte daune imputabile autorităţii. (6) Despăgubirile prevăzute în alineatele (3) şi (5) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, în caz de divergenţă, prin justiţie. (7) Dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor privind protecţia mediului şi asigurarea bunei vecinătăţi, precum şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului. (8) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă. (9) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii. “

În cele ce urmează vă facem cunoscut mai pe înţelesul dvs. domnule Primar Eduard Ciocăzanu şi domnilor consilieri locali ai mun. Caracal, ce înseamnă DREPTUL  DE  PROPRIETATE cu toate prerogativele acestuia şi poate reuşiţi să înţelegeţi încălcarea pe care aţi făcut-o prin DISPUNEREA ABUZIVĂ  în PUG-ul mun. Caracal şi în RLU a subzonelor în restrângerre la strictul necesar sau în dezvoltare.

1. Posesia. Prin posesie, în vorbirea uzuală, se înţelege ,,deţinerea unui lucru”, ,,a avea în stăpânire un lucru” etc. Codul civil român defineşte posesia ca fiind ,,deţinerea unui lucru” sau ,,folosirea unui drept”, de noi înşine sau de altul în numele nostru. Posesia nu trebuie confundată cu detenţia. Esenţial, pentru posesie, este existenţa elementului intenţional -,,animus”-; adică stăpânesc un anumit lucru pentru mine (sunt proprietarul acestuia), spre deosebire de detenţie, numită şi detenţie precară, unde lipseşte elementul intenţional, animus, fiind prezent numai elementul corpus, adică deţinerea materială a lucrului; de exemplu, deţin un lucru proprietatea altuia, în numele acestuia, pentru că aşa a dorit proprietarul când mi-a lăsat lucrul în păstrare ori mi l-a închiriat etc. Aşadar, putem concluziona că posesia este un mijloc indispensabil fiecărui proprietar pentru a-şi realiza scopul său, adică utilizarea economică a proprietaţii sale. Orice proprietar trebuie să aibă posibilitatea materială de a se folosi de bunul avut în proprietate, în caz contrar proprietatea ar rămâne doar o simplă utopie.

2.      Folosinţa –,,jus utendi” şi ,,jus fruendi” - Folosinţa reprezintă acea prerogativă în virtutea căreia proprietarul poate să întrebuinţeze bunul în interesul său (,,jus utendi”) şi poate să culeagă fructele acestuia (,,jus fruendi”), fie că sunt naturale, industriale ori civile. În acest sens, Codul civil prevede că: ,,Proprietatea unui lucru mobil sau imobil de drept asupra tot ce produce lucrul şi asupra a tot ce uneşte ca accesoriu cu lucrul, într-un mod natural sau artificial”.

3.  Dispoziţia – ,,Jus abutendi”. Reprezintă prerogativa proprietarului de a dispune liber de bunul avut în proprietatea sa. În acest sens, proprietarul are libertatea de a hotărâ soarta acelui bun, putând să-l înstrăineze contra unui beneficiu mulţumitor sau gratuit, să-l închirieze, să-l lase moştenire, să-l abandoneze ori să-l distrugă. Exercitarea acestui drept trebuie să se desfăşoare în limitele determinate de lege, urmărind realizarea intereselor sale fără ca aceste acţiuni să prejudicieze altă persoană. Exercitarea abuzivă a dreptului de proprietate atrage după sine răspunderea juridică a titularului dreptului, vinovat de săvârşirea abuzului respectiv.

Caracterele generale ale dreptului de proprietate.

1. Dreptul de proprietate este un drept absolut. Caracterul absolut al dreptului de proprietate rezultă chiar din dispoziţia Codului civil, care precizează acest lucru: ,,proprietarul unui lucru se bucură şi dispune de acesta în mod exclusiv şi absolut”. Făcând parte din categoria drepturilor absolute,dreptul de proprietate conferă titularului puteri nelimitate în privinţa folosirii economice a lucrului, precum şi în ceea ce priveşte soarta juridică a acestuia. Puterea proprietarului asupra lucrului avut în proprietate se poate manifesta prin două modalităţi:

a) prin acte materiale de folosinţă şi de consumaţie, de exemplu, citesc cartea, locuiesc apartamentul, mă deplasez cu automobilul.

b) prin acte juridice, cum ar fi:înstrăinez imobilul prin vânzare ori donaţie, închiriez apartamentul, las prin testament bunurile din patrimoniul meu unor persoane etc.

Caracterul absolut al dreptului de proprietate trebuie interpretat astfel:titularul dreptului de proprietate asupra unui lucru are posibilitatea de a trage toate foloasele, de a profita de utilităţile pe care acesta le conferă şi de a săvârşi actele juridice care răspund intereselor proprietarului.

2.  Dreptul de proprietate este un drept exclusiv - Caracterul,,exclusiv”al dreptului de proprietate poate fi privit într-un dublu sens:

a)  în sens general şi comun tuturor drepturilor reale, dreptul de proprietate este un ,,drept exclusiv”, pentru că este opozabil oricărei persoane. De exemplu, o persoană este proprietarul unui teren, ea poate împiedica pe oricine ar dori să treacă pe acel teren, fără încuviinţarea sa, chiar dacă trecerea nu i-ar cauza nici un prejudiciu material. De aici apare şi dreptul de a cere şi a obţine despăgubiri în vederea acoperirii pagubelor suferite prin încălcarea acestui drept.

b) dreptul de proprietate este un drept exclusiv, specific dreptului de proprietate, pentru că numai proprietarul este singurul îndreptăţit să exercite cele trei prerogative conferite acestui drept: posesia, folosinţa şi dispoziţia. Faptul că este un drept exclusiv, dă dreptul proprietarului de a revendica bunul în mâna oricui s-ar găsi.

3. Dreptul de proprietate este un drept perpetuu. - Proprietatea este un drept perpetuu într-un dublu sens:

a) proprietatea nu este limitată în timp, pentru că ea trece de la titularul actual la urmaşii săi direcţi sau la acei cărora le-a transmis dreptul prin acte cu titlu oneros ori cu titlu gratuit, iar de la aceştia la urmaşii lor şi aşa mai departe. Pentru acest motiv se spune că dreptul de proprietate este un drept ,,cesibil” şi ,,transmisibil”, atât timp cât există bunul asupra căruia s-a dobândit dreptul;

b) dreptul de proprietate este un drept perpetuu, întrucât are o existenţă independentă de exercitare a dreptului şi ca atare, nu se poate pierde prin nefolosinţă decât în situaţii expres prevăzute de lege, cum ar fi prescripţia achizitivă în cazul imobilelor şi prescripţia extinctivă în cazul tuturor mobilelor.

Am înţeles la ce s-au referit controalele făcute atunci când v-au spus că PUG-ul mun. Caracal este cel mai bun la nivel naţional, adică, la ce v-am spus şi în scrisoarea deschisă din luna Iunie şi anume: la partea tehnică ce vizau şi toate avizele primite. Noi nu am contestat avizele, nu am contestat componenta tehnica - topografica, nu am contestat componentele de specialitate ale PUG-ului, RLU si nici lipsa documentatiilor acestor aspecte.  După ce am primit răspunsul, la petitia noastră de la Inspectoratul Regional în Constructii Sud-Vest Oltenia (organismul care a făcut investigaţia la solicitarea Inspectoratul de Stat în Construcţii), ni s-a confirmat faptul că, aceste controale au fost mai mult să vă ajute să vă acoperiţi neregulile decât să le constate şi să le penalizeze. Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal a solicitat în petiţia depusă la Inspectoratul de Stat în Construcţii să constate neregulile  de pe componenta de informare si consultarea populatiei incepand cu etapa de propuneri la elaborarea PUG-ului si RLU aferent, intrucat in aceasta etapa la elaborarea PUG-ului si pina la finalizarea elaborari PUG-ului mun Caracal, aceasta componenta a fost efectuata doar sub aspect informativ nu si consultativ, incompleta, superficiala chiar dorita in acest fel.  Cu alte cuvinte, noi am sesizat faptul ca introducerea de drumuri prezumtive pe proprietatile cetatenilor si definirea acestor subzone de locuinte individuale in restrangere si / sau in dezvoltare a fost efectuata in mod abuziv de catre Administratia Publica Locala a mun. Caracal, întrucât s-a efectuat fără informare şi fără consultarea directă a acestora.

În România în ultimii 25 de ani, cetăţeanul (contribuabilul) nu a reuşit să îşi găsească dreptatea prin instituţiile statului care au obligaţia să îl ajute să îşi obţină dreptatea. Deşi, acesta este cel mai important scop al existenţei acestor instituţii, majoritatea cetăţenilor şi-au obţinut dreptatea, pe alţi bani cheltuiţi, pe cale judiciară. Aşa lucrează instituţiile statului pentru contribuabilii care-i asigură existenţa.

Domnule Primar Eduard Ciocăzanu şi domnilor consilieri locali ai mun. Caracal, vă repetăm ce ar fi trebuit să se facă pentru ca PUG-ul şi RLU aferent acestuia să nu fie contestat de proprietarii afectaţi direct prin dispunerea abuzivă ce încalcă dreptul de proprietate al acestora, conform Ordinului 2701 / 2010:

- să se stabileasca un responsabil cu informarea si consultarea publicului care să elaboreze un plan de informare si consultare a publicului (o planificare a activitatilor de informare si consultare a publicului pentru toate etapele de elaborare a PUG-ului),

- sa stabileasca un buget necesar informarii si consultarii pentru că nu se poate vorbi de informare şi consultare fără să se tiparească afise, pliante, efectuari de cercetari sociologice, publicitate pe zone cu maxim impact - folosite in campaniile electorale dar nu si in aceste campanii, notificari a celor direct afectati de anumite prevederi si propuneri etc.,

- incheieri de contracte de colaborare cu ONG-uri pentru asigurarea unei bune informari si consultari a publicului interesat si/ sau afectat etc. (Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal ar fi ajutat enorm şi nu ar fi fost prima oară atunci când administraţia publică locală ar fi solicitat un astfel de sprijin)

- in etapa de propuneri să identifice persoanele direct afectate de propuneri, în cazul nostru identificarea celor peste 2000 de proprietari afectati de pe strazile: o parte a str. Gheorghe Doja, Decebal,  Elena Doamna, Craiovei,Miron Costin, Ursu Horia Nicolae, Măceşului, Ştefan cel Mare, şoseaua Rezii, Aprodul Purice, Aleea Teilor, Reconstrucţiei, Neagoe Basarab, Petru Maior, Tudor Vladimirescu, Stanca, o parte din strada Mircea Voda, Alexandru cel Bun, Târgul Nou, Ioan Vodă cel Cumplit, Răsurii, Carpaţi, Poporului, Înfrăţirii, Bistriţei şi Petre Puican.

- stabilirea modalitatilor de intrare in contact cu acestia (în situaţia noastră era bună chiar notificarea acestora şi pe baza unei proiectări prealabile pe subzone, pe cartiere ar fi fost organizate cu uşurinţă astfel de întâlniri publice cu maxim de 50 de proprietari afectaţi pe fiecare cartier sau subzona stabilită, de ce nu, crearea de grupuri de iniţiativă cetăţeneşti, care dacă vă mai amintiţi în 2001, au ajutat foarte mult la programul de informare şi consultare a publicului privind aducţiunea de gaz în mun. Caracal) ;

- preluarea de la acestia a contestatiilor, a propunerilor noi şi /sau a acceptului pentru propunerile venite etc,

- să prezinte forurilor superioare (Consiliul Judeţean Olt, Prefectura Olt, MDRAP) acele cazuri nesolutionate pentru ca la finalul PUG-ului sa elimine posibilitatea de contestare a PUG-ului.

Toate aceste sunt bine stipulate în Ordinul 2701 / 2010 cât şi în Regulamentul local de informare şi consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism aprobat prin HCL Caracal nr. 17 / 2012 şi bine susţinute în legile: Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Legea nr. 215 / 2001 legea administraţiei publice, Legea nr. 52 / 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, Legea nr. 255 / 2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local.

Domnule Primar Eduard Cicăzanu şi domnilor consilieri locali ai mun. Caracal, reţineţi tot ce v-am prezentat că are legătură şi cu următorul aspect, şi ..., cine ştie poate reuşiţi în cele din urmă să vă mai şcoliţi „SPECIALIŞTII” dvs.

Domnule Primar Eduard Ciocăzanu, vă amintiţi de domnul Misu Slătculescu, preşedintele Asociaţiei Pro Democraţia Club Caracal, cel pe care v-aţi permis să-l insultaţi la şedinţa publică din 26 Ianuarie 2015, făcându-l neinformat şi necunoscător, trimitându-l să se documenteze? Vă amintiţi că domnul MIŞU Slătculescu a venit să vorbească cu dvs. în luna Februarie, imediat după şedinţa ordinară a Consiliului Local al mun. Caracal din 27. 02. 2015, şedinţă la care a participat împreună cu grupul de iniţiativă a cetăţenilor afectaţi, când aţi scos de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 28, privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseele prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li.2, Li3, Li4, Li5 ? Atunci v-a explicat cât de importantă este REVIZUIREA  PUG-ului mun. Caracal şi a RLU aferent acestuia, şi tot atunci v-a prezentat cele trei condiţii exclusive esenţiale pentru a putea propune zone în restrângere / restructurare urbană adică: intenţia de investiţie (propunerea), acceptul clar şi vizibil al proprietarilor afectaţi de acesată propunere şi includerea în strategia de lungă / medie / scurtă durată a atragerii de fonduri pentru amenajarea drumurilor.

Mai citiţi, încă o dată, ce aţi trimis către PREŞEDENŢIA  ROMÂNIEI  - CITĂM: „Nu exsistă în legislaţia în viguare privind elaborarea Planului de Urbanism General, aşa cum afirmă Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal, „trei condiţii exclusive esenţiale” pentru a putea propune zone de restructurare urbană, adică intenţia de investiţie, acceptul clar şi vizibil al cetăţenilor, includerea în strategia de lungă / medie / scurtă durată a atregerii de fonduri pentru utilităţi. Conform legislaţiei „PUG-ul nu reprezintă o fază de investiţie, ci o fază premergătoare realizării investiţiilor. Unele prevederi ale PUG sunt cu bătaie lungă, nefigurând în planurile imediate de investiţii, dar strict necesare dezvoltării urbanistice”.

Ce înţelegeţi domnule Primar Eduard Ciocăzanu prin DEZVOLTARE  DURABILĂ ? Şi ce aţi reţinut din prezentarea, de mai sus, privitoare la dreptul de proprietate al cetăţenilor?

Anul acesta facem o stradă, peste doi ani o mai lărgim pentru trafic greu, iar peste alţi 2 ani o spargem şi facem un parc industrial sau un parc de agrement etc. URBANISMUL nu se face haotic, fără o strategie de lungă durată, medie şi scurtă durată, nu se face pe însăilări cu improvizări.

Analizaţi următoarele articole din LEGEA  NR: 350 / 2001 PRIVIND  AMENAJAREA  TERITORIULUI  ŞI  URBANISMUL:

 • Art. 1 aliniatul (1) , aliniatul (2) şi aliniatul (4) din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul Art. 1. - (1) Teritoriul României este parte a avutiei nationale de care beneficiaza toti cetatenii tarii, inclusiv prin gestionarea proceselor de dezvoltare prin activitatile de amenajare a teritoriului, urbanism sau de dezvoltare urbana durabila ale autoritatilor publice centrale si locale. (2) Autoritatile administratiei publice sunt gestionarul si garantul acestei avutii, în limitele competentelor legale. (4) Statul, prin intermediul autoritatilor publice, are dreptul si datoria de a asigura, prin activitatea de urbanism si de amenajare a teritoriului, conditiile de dezvoltare durabila si respectarea interesului general, potrivit legii.”
 • Articolul 3 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul “Art. 3. - Activitatea de amenajare a teritoriului trebuie sa fie: globala, urmarind coordonarea diferitelor politici sectoriale într-un ansamblu integrat; functionala, trebuind sa tina seama de cadrul natural si construit bazat pe valori de cultura si interese comune; prospectiva, trebuind sa analizeze tendintele de dezvoltare pe termen lung a fenomenelor si interventiilor economice, ecologice, sociale si culturale si sa tina seama de acestea în aplicare; democratica, asigurând participarea populatiei si a reprezentantilor ei politici la adoptarea deciziilor.
 • Articolul 5 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  - Art. 5. - (1) Activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism trebuie sa se desfăşoare cu respectarea autonomiei locale, pe baza principiului parteneriatului, transparentei, descentralizarii serviciilor publice, participarii populatiei în procesul de luare a deciziilor, precum si al dezvoltarii durabile, conform carora deciziile generatiei prezente trebuie sa asigure dezvoltarea, fara a compromite dreptul generatiilor viitoare la existenta si dezvoltare proprie.”
 • Articolul 6 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  - “Art. 6. -  autoritatile administratiei publice centrale si locale raspund, potrivit prezentei legi, de activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism.
 • Articolul 10 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul -Art. 10. Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitatilor, prin elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare spatiala, durabila si integrata, pe termen scurt, mediu si lung. (articol modificat prin art. I pct. 21 din O.U.G. nr. 7/2011, astfel cum a fost modificata prin art. I pct. 4 din Legea nr. 190/2013, în vigoare de la 13 iulie 2013)”
 • Articolul 271 din Legea nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul  - “Art. 271. - Primarul/Primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul - sef din cadrul aparatului de specialitate, are urmatoarele atributii în domeniui urbanismului: a) asigura elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbana si teritoriala si le supune aprobarii consiliului local/general; b) asigura elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenta autoritatilor publice locale, în conformitate cu prevederile legii; c) supune aprobarii Consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în baza referatului tehnic al arhitectului - sef, documentatiile de urbanism, indiferent de initiator; d) actioneaza pentru respectarea si punerea în practica a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate. (articol introdus prin art. I pct. 9 din O.U.G. nr. 7/2011, în vigoare de la 11 februarie 2011)”
 • Articolul 3 din Ordinul 2701 / 2010 privind metodologia de de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism – „Art. 3. – Pentru documentatiile aflate în curs de elaborare sau avizare, autoritătile administratiei publice locale competente vor asigura informarea si consultarea publicului afectat de propunerile planurilor înainte de supunerea spre dezbaterea consiliului judetean/local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în functie de etapa în care se află, fără a relua integral întreaga procedură.”
 • Articolul 4 din Ordinul 2701 / 2010 privind metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism – „Art. 4.Documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului care se aprobă fără respectarea prezentului ordin sunt nule de drept.”  Ne aşteptăm din partea dvs. să spuneţi că acest articol a fost abrogat, dar ..., nu uitaţi, a fost abrogat după ce PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent acestuia  a fost chiar aprobat prin HCL Caracal nr. 3 / ianuarie 2014. Cu alte cuvinte, domnule Primar Ciocăzanu şi domnilor consilieri locali ai mun. Caracal, când s-a elaborat PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent, articolul 4 din Ordinul 2701 / 2010 mai sus menţionat, nu era abrogat. EXACT !!! Nu era abrogat nici când s-a aprobat prin HCL Caracal nr. 3 / ianuarie 2014. A foat abrogat de LIVIU  DRAGNEA  MINISTRUL DEZVOLTĂRII  REGIONALE  ŞI  ADMINISTRAŢIEI în aprilie 2014 prin ordinul ministrului.  Să  înţelegem  că prin  abrogarea  acestui  articol  (singurul articol abrogat)  se  oferă  un sprijin administraţiilor publice locale la efectuarea de ABUZURI făcute cu premeditare, prin PUG-uri şi RLU afererente acestora ?!

Cum rămâne domnule Primar Eduard Ciocăzanu şi domnilor consilieri locali, cu cele trei condiţii exclusive esenţiale pentru a putea propune zonele de locuniţe individuale în restrângere / restructurare urbană adică: intenţia de investiţie (propunerea), acceptul clar şi vizibil al proprietarilor afectaţi de acesată propunere (prin consultarea directă a acestora) şi includerea în strategia de lungă / medie / scurtă durată a atragerii de fonduri pentru amenajarea drumurilor?

Este bine să vă amintim art. 220 din Codul Penal – „Art. 220. - Tulburarea de posesie Ocuparea, în întregime sau în parte, fara drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fara consimţământul acestuia sau fără aprobare prealabilă primită în conditiile legii, ori refuzul de a elibera imobilul astfel ocupat se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. Daca fapta prevazuta în alin. 1 se savârseste prin violenta sau amenintare ori prin desfiintarea semnelor de hotar, a reperelor de marcare, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. Daca fapta prevazuta în alin. 2 se savârseste de doua sau mai multe persoane împreuna, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 15 ani. Împacarea partilor înlatura raspunderea penala.

 

Sunt bine de amintit, domnule Primar Eduard Ciocăzanu  şi domnilor consilieri locali, câteva lucruri despre Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal şi despre domnul MIŞU Slatculescu, înainte de a reproşa că fac un mare rău mun. Caracal, prin apărarea drepturilor cetăţenilor caracaleni afectaţi de dispunerile abuzive în PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent, lucruri, cum ar fi: Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal prin programul MATRA – componenta administraţia publică locală, derulat de Guvernul Olandei în România prin Fundaţia Transforma şi Asociaţia Pro Democraţia a reuşit să obţină aprobările de introducerea gazului în mun. Caracal în 2000 – 2001. Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal a sprijit administraţia publică în programul GRASP (2001 – 2003) prin care s-a elaborat prima strategie de dezvoltare a mun. Caracal pe termen lung / mediu / scurt şi prin care s-a obţinut  dechiderea mun. Caracal în faţa fondurilor Europene. Domnul Mişu Slătculescu, este absolvent al Masterului în politici publice şi admnistraţie publică din cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Filosofie (1999-2001), în perioada 1999-2005 a fost lector-formator naţional în strategii de dezvoltare durabilă şi mecanismele legislative de suport, prin contract cu Ministerul Educaţiei Naţionale, într-un program cu Banca Mondială, asigurând formarea conducerilor din administraţia publică centrală şi judeţeană la nivel naţional de pe patru componente (educaţie şi tineret, sănătate, muncii şi administraţie publică). Acelaşi Mişu Slătculescu a pilotat grantul Băncii Mondiale privind idei inovatoare în educaţie creând prima structura de psihologi scolari în 10 licee din jud. Olt, care apoi a  generat structura naţională de psihologi şcolari (1998-2005) iar din 2005-2007 a sprijinit Ministerul Educaţiei cu propuneri privind profesiolizarea acestei reţele de specialişti în structura educaţională, în perioada 1997 – 2005 a atras numerose fonduri prin programele Europene (PHARE, RICOP, SAPARD). Acelaşi, Mişu Slătculescu a oferit din vara anului 2014 o reală REFORMĂ  EDUCAŢIONALĂ pentru care a creat şi un website  (http://mslatculescu.ucoz.ro/), când spunem reală REFORMĂ ne referim la: schimbarea principiilor, a structurii şi crearea de noi mecanisme de funcţionare, ceea ce ar trebui să conţină o REFORMĂ. În România nu s-a creat de fapt nicio REFORMĂ de la revoluţie până în prezent, s-au creat legi noi cu aceleaşi principii (interpretate după ureche), aceleaşi structuri şi mecanisme. Domnule Primar Eduard Ciocăzanu, de ce mizaţi pe argumentul că mun. Caracal ar pierde anumite programe de dezvoltare atunci când va intra PUG-ul în actualizare pentru corectare? Acest argument credeţi că vă dă dreptul să apăraţi o ilegalitatea făcută celor peste 2000 de proprietari? Să ştiţi domnule Primar Eduard Ciocăzanu, că intrarea PUG-ului în actualizare pentru revizuire şi corectare nu afectează cu nimic! Granturile sunt afectate mai mult atunci când finanţatorii află de nemulţumirea cetăţenilor generate de neregulile incluse în PUG-ul mun. Caracal şi în RLU aferent. Granturile sunt afectate din două puncte de vedere:

1. pentru faptul că    PUG-ul are anumite nereguli, care ar putea să se răsfrângă, prin nesoluţionarea lor, în posibilele investiţii (este posibil – „prezumtiv”);

2. pentru că cetăţenii sunt nemulţumiţi şi nu mai au încredere în administraţia publică locală. Investitorii de ce ar avea încredere în dvs.?. Sau investitorii sunt ..., ai noştrii ..., afaceri ca între prieteni?

Analizaţi dvs. cine face mai mult rău caracalenilor având în vedere acest conflict. Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal deşi cunoaşte că o actualizare pentru revizuire a PUG-ului şi RLU aferent este mai costisitoare iar perioada de efectuare nu este cu mult mai mare decât cea a unui PUZ, tot susţine că este soluţia cea mai viabilă pentru viitorul mun. Caracal.

În adresa către PREŞEDENŢIA  ROMÂNIEI (care face obiectul acestei scrisori deschise), aţi făcut o altă manipulare, privitor la PUZ-ul iniţiat de domnului Flaviu Teodor Dumitrescu, care a declanşat conflictul în luna ianuarie 2015 la întâlnirea publică organizată la Teatrul Naţional „Ştefan Iordache” din mun. Caracal. Nu vrem să insistăm pe această ordinară şi josnică formă de manipulare, prin care voiaţi să obţineţi semnăturile proprietarilor pe VARIANTA a doua a PUZ-ului iniţiat, întrucât am prezentat-o în „Scrisoarea deschisă” publicată în luna IUNIE 2015. Ca de altfel, nici pe lăudarea cu privire la soluţia găsită şi recomandată chiar de MDRAP (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţie Publice), semnată de LIVIU DRAGNEA (adresa nr. 30219 – 24. 04. 2015), adresă primită de dvs. pentru că eraţi descoperiţi atunci când aţi aprobat HCL Caracal nr. 19 din 31 Martie 2015 privind iniţierea elaborării documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal şi Regulament Local de Urbanism aferent acestuia în vederea eliminării traseele prezumtive ale drumurilor de acces din subzonele definite prin R.L.U. aferent P.U.G. al municipiului Caracal precum şi a unor condiţii de amplasare, echipare şi configurare a clădirilor din subzonele Li.2, Li3, Li4, Li5,  care să elimine restricţiile şi drumurile prezumtive dispuse abuziv pe subzonele Li2, Li3, Li4 şi Li5. Deşi, prin această adresă (adresa nr. 30219 – 24. 04. 2015 de la MDRAP), vi se spune să menţineţi drumurile prezumtive şi modul de utilizare a terenurilor şi de dezvoltare a infrastructurii edilitare, decoperim cu surprindere, că aţi realizat faptul că un PUZ, nu poate să readucă la forma iniţială a definirii subzonelor de locuinţe individuale incluse ABUZIV în restrângere şi / sau în dezvoltare. Sau ..., vi s-a „EXPLICAT” că este foarte important să menţineri drumurile, să nu renunţaţi pentru nimic, de către  „SUPERIORII” dvs. de la partid?

Prin încercarea de a convinge INSTITUŢIA  PREŞEDINTELUI  ROMÂNIEI, că prin menţinerea restricţiilor pe adâncime la 50 de metrii de aliniamentul stradal, iar orice modificare se va face pe bază de PUD (Plan Urbanistic de Detaliu) şi doar prin consultarea directă a proprietarilor, vreţi să combateţi faptul că ridicarea resricţiilor de construire din toate subzonele Li2, Li3, Li4 şi Li5 prin PUZ-ul menţionat mai sus, nu face deschiderea unor ilegalităţi mascate, dar indirect, vă recunoaşteţi dispunerile ABUZIVE asupra prorietăţilor a peste 2000 de proprietari de tereunri intravilane (curţi, construcţii şi teren arabil intravilan) în  PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent acestuia.  De ce mai faceţi acest PUZ ? De ce mai cheltuiţi 50 000 RON pentru acest PUZ ? PUG-ul are aceste restricţii !!!!

Oricât de mult încercaţi să convingeţi că se va realiza chiar aşa cum cer proprietarii, adică revenirea la forma iniţială a definirii proprietăţilor de teren intravilan (curţi, construcţii şi teren arabil intravilan), aşa cum a fost moştenit sau achiziţionat de proprietari, aşa cum el figura înaintea elaborării PUG-ului şi a RLU aferent, nu mai reuşiţi să convingeţi cu toate argumentele pe care le aduceţi.

Vă repetăm, cetăţenii afectaţi de dispunerile ABUZIVE în PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent, după modul în care au fost trataţi la şedinţa publică din 26 Ianurie 2015, la întâlnirile avute  şi după, cât şi prin discursurile conducerii Primăriei mun. Caracal, a discuţiilor pe această temă cu unii membrii ai Consiliului Local al mun. Caracal, proprietarii nu mai au încredere în admninistraţia publică locală, nici în consilierii locali şi ca atare orice propunere venită şi susţinută de Primăria mun. Caracal nu este şi susţinută de cetăţenii în cauză. De aceea, susţinem şi vă aminitim că cetăţenii doresc eliminarea dispoziţiilor ABUZIVE din PUG şi RLU prin REACTUALIZAREA  PUG-ului aşa cum este recomandată atât de PREFECTURA jud. Olt  încă din luna Marie, prin răspunsul primit la petiţia noastră, prin care specifica posibilitatea de aducere la starea de dinaintea aprobării PUG-ului cu hotărâre a Consiliului Local Caracal, recomandare venită şi din partea MDRAP (Minisaterul Dezvoltării Regionale şi Administraşiei Publice) prin răspunsul primit de noi nr. 458 / 19. 06. 2015.

 

Vă facem cunoscut:

 • Cod Penal – art. 297 (1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare ale drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.
 • Cod Penal – art. 321 – Falsul intelectual (1) Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcţionar aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevărului ori prin omisiunea cu ştiinţă de a insera unele date sau împrejurări, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.  (2) Tentativa se pedepseşte.

 

Suntem curioşi totodată, care este REACŢIA  ADMINISTRAŢIEI  PREŞEDENŢIALE  la răspunsul elaborat de Primăria mun. Caracal şi adresat domnului PREŞEDINTE AL ROMÂNIEI Klaus Werner JOHANNIS, răspuns plin de manipulări josnice prin „necunoaşterea” (?!) şi intrepretarea „după ureche” a  legislaţiei, şi repetăm, adresat INSTITUŢIEI  PREZIDENŢIALE, în care se regăsesc specialiştii cei mai buni şi importanţi, instituţia care asigură respectarea CONSTITUŢIEI  ROMÂNIEI şi buna funcţionare a instituţiilor statului, răspuns pe care noi l-am analizat şi l-am dedicat spre prezentare în această scrisoare deschisă.

 

Suntem curioşi totodată, care este REACŢIA şi a celorlalte instituţii ale statului, pentru care românii contribuie la salarizarea lor şi în care ar trebui să avem încredere şi anume: Direcţia Generală Anticorupţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, Procuratura, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Consiliul Judeţean Olt şi Prefectura Judeţului Olt. Cu riscul că putem să plictisim şi să enervăm animite persoane, de modul insistent asupra anumitor aspecte, preferăm totuşi să repetăm faptul că, în România în ultimii 25 de ani, cetăţeanul (contribuabilul) nu a reuşit să îşi găsească dreptatea prin instituţiile statului care au obligaţia să îl ajute să îşi oţină dreptatea. Deşi, acesta este cel mai important scop al existenţei acestor instituţii, majoritatea cetăţenilor şi-au obţinut dreptata, pe alţi bani cheltuiţi, adică, pe cale judiciară. Romînii aşteapă ca aceste instituţii să funcţioneze, întrucât ei le asigură exitenta. Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal va transmite prezenta scrisoare deschisă, pentru sesizarea sigură a acestor instituţii, care ar putea să sprijine cetăţenii caracaleni în introducerea PUG-ului Caracal în procesul de actualizare pentru corectarea dispunerilor abuzive făcute de administraţia publică locală a mun. Caracal.

 

VĂ  REAMINTIM:  Conducerea administraţiei publice locale (funcţiile de primar şi de  consilier local) nu sunt un dar dat de partide acestora, ci o investire a încrederii majorităţii cetăţenilor (electorilor) pentru asigurarea bunei organizări şi conduceri în cheltuirea banilor publici şi în asigurarea serviciilor publice în sensul creşterii calităţii vieţii. Prin jurământul dat sunteţi direct răspunzători de faptele dvs. în faţa electoratului şi a organelor de justiţie.

 

 • Art. 7 din Lege nr 393 / 2004  privind Statutul aleşilor locali - art. 7. - (1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni, ale căror mandate au fost validate, depun în faţa consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, următorul jurământ în limba română: "Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (oraşului, judeţului). Aşa să-mi ajute Dumnezeu." Jurământul poate fi depus şi fără formula religioasă.
 • Art. 55. din Lege nr 393 / 2004  privind Statutul aleşilor locali – art. 55. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

 

Nu trebuie să răspundeţi, domnului Mişu Slătculescu şi nici grupului de iniţiativă al cetăţenilor afectaţi de dispoziţiile incluse ABUZIV în PUG-ul mun. Caracal şi RLU aferent acestuia, la aceste multe „NEÎNŢELEGERI” care au tot generat şi generează întrebări (doar vi s-a recomandat să găsescă juristul o cale să nu mai fie nevoie să răspundeţi la astfel de petiţii şi adrese - de parcă aţi fi răspuns). Dar, dacă pentru dvs. cetăţenii caracaleni (electoratul care v-a dat votul de încredere) consideraţi că merită să le răspundeţi ..., nu putem să vă oprim, este dreptul dvs. legitim.  Anul viitor este an electoral şi ar da bine!

 

Asociaţia Pro Democraţia Club Caracal vă mulţumeşte foarte mult că ajutaţi populaţia să se maturizeze electoral, de a gândi şi analiza de o sută de ori înainte de a pune ştampila de vot, de a participa activ şi de a creşte vigilenţa asupra aleşilor noştrii.

 

 

 

 

Preşedinte al Asociaţiei Pro Democraţia Club Caracal,

Misu Slătculescu

 

 

 

P.S.  Vă facem cunoscută MISIUNEA ASOCIAŢIEI  NOASTRE: Misiunea Asociatiei Pro Democratia este de a intari democratia la nivel national si international prin stimularea participarii civice.

Vizualizări: 235 | Adăugat de: mishu_slatculescu | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]