Principală » Articole » Articolele mele

Liberalizarea profesiei de cadru didactic

         În cei 24 de ani de la revoluţie, am asistat la caderea continuă a sistemului de învatamant dar şi a celorlalte sisteme, pentru care se fac vinovate toate guvernele cu toată clasa politică din România. Fiecare partid a asigurat facilităţi prin legi, ordonante, hotarâri ale miniştrilor doar grupurilor de interes care i-au ajutat sa se intaleze, facilităţi ce au condus la dezastrul de astăzi din sistemul de învăţământ, sub masca aşa zisei intenţie de „reformă”. Astfel s-au conturat, personalităţi potice care au avut un aport asidu în acest proces de distrugere, personalităţă politice cărora li s-a impus acte devastatoare sub mecanismul de „disciplină politică a partidului” si personalităţi politice oarecum vizionare, folosite în actul electoral de partide, dar care, au fost eliminaţi la timpul potrivit tot datorită mecanismului de „disciplină politică a partidelor”.

Principii argumentative privind liberalizarea profesiei de cadru didactic:

1. Controlul pozitiv al  întregii  activiăţi a cadrului didactic, un control pozitiv mult mai eficient si mai calitativ, adică  prin creşterea responsabilit ăţii pentru propriile  acţiuni.

          Toate documentele şcolare poartă nu numai semnătura scriptică, ci şi codul şi statutul de liberă practică cu gradul pe care îl are cadrul didactic, ceea ce conferă o creştere a responsabilităţii. Profesorul poate elibera documente şcolare (foi matricole, programe şcolare, planificări educaţionale, cursuri acreditate etc.) pentru toate activităţile pe care le face. Meditaţia de exemplu putându-se redenumi ca „aprofundare de materie”, „pregatire recuperatorie”, „mentinere si/sau aprofundare a abilitatilor si deprinderilor educationale de specialitate (deprinderi prcatice, deprinderi cognitive)”,  profesorul eliberând foaie matricolă cu programă şi bibliografie, cu credite pe suport care ajută copilul în aprofundarea anumitor materii cerute şi bine punctate la înscrierea în anumite colegii, licee, facultăţi etc. Din punct de vedere financiar, se înregistrează cu uşurinţă prin contabilitate primară, în care fiecare cadru didactic îşi înregistrează activitatea suplimentară indivuduală. În cazul în care se asociază două sau mai multe cadre didactice acestia urmând forma de organizare financiară a asocierilor profesionale. Statisticile lunare emise de cadrul didactic privitor la toate serviciile efectuate de acesta pot să confere Colegiului Cadrelor Didactice realitatea privitor la situaţiile şi nevoile educaţionale. Aceste statistici sunt foarte importante la nivelul fiecarui colegiu profesional (medici, psihologi, notari etc.) datorită acestora colegiile organizează si acreditează cursuri, seminarii, conferinţe şi congrese profesionale venind în sprijinul specialiştilor pe care îi coordonează şi îi sprijină în evoluţia profesională.

2. Asigură calitatea actului educaţional prin obligaţia profesorului de a preda cursuri cu o anumită acreditare (număr de credite) elaborate sub parametrii calitativi.

        Profesorul fie îşi acreditează propriul curs pe o structură pornită din planul cadru şi îmbunătăţită pe specificul şcolii, fie preia spre predare cursul acreditat al altui profesor, urmând ca autorul să beneficieze de toate drepturile de autor.

           Este o problemă: există doar o singură instituţie care are rol de acreditare a cursurilor. Cum ar putea fi posibil ca atât de multi profesori să poată beneficia de acreditarea cursului pe care îl va preda în scoală? Şi eu pun întrebarea: de ce există într-un stat care se consideră democrat doar o instituţie de acreditare de cursuri, acest serviciu nu poate fi acuzat de monopolizare, cu ce scop? Vrem să îmbogăţim o mână de oameni, oameni pe care îi considerăm  superdotaţi, cei mai înţelepţi şi mai deştepţi din sistemul de învăţământ, singurii care pot să aibă o astfel de „putere” de acreditare de cursuri. Ne mai mirăm de ce sistemul de învăţământ este în cădere liberă ..., un sistem cu sute de mii de cadre didactice, dintre care doar 20 de cadre didatice ar putea să fie capabile să-şi însuşească meteodologia de evaluare a suporturilor de cursuri ?! ....

          NU, domnilor profesori! Toţi cei capabili să creeze cursuri / manuale acreditate sunt invitaţi să ajute şi pe cei ce nu ştiu şi să ajute la crearea unui sistem prin Filialele Colegiului Cadrelor Dicatice din Romnânia fie la nivel regional fie la nivel judeţean cu un departament de acreditare a cursurilor. Elaborarea unui curs / manual se face modular, fiecare modul  reprezintă un nivel de învăţământ (modulul începători - modulul 1, modulul 2 - nivelul mediu începător, modulul 3 – nivel mediu avansaţi şi modulul 4 – nivel avansat, acestea corespunzând celor 4 nivele de învăţământ de pe un ciclu: gimnaziu şi / sau liceu), cursul trebuie să corespundă cel puţin minimului dat de  programa şcolară elaborată şi recomandată de Colegiul Cadrelor Didactice dar apropbată de minister şi având minimum de credite stabilit prin acest document. Creditele sunt distribuite pe patru componente ale actului educaţional şi anume: predare - un anumit procent din totalul de credite, evaluare continuă - un alt procent, evaluare finală sau, la sfârşit de modul, un alt procent şi pentru activitatea complementară actului educaţional (referate, recenzii, proiecte educaţionale, voluntariat etc.) un alt procent, în total ele însumând totalul de credite al modulului.

             Cursurile / manualele pot fi îmbunătăţite mărind numărul de credite pe care le oferă, ca de altfel, un modul poate fi combinat cu alte domenii mai mult sau mai puţin înrudite pe anumite teme (teme cross curriculare), dar cursul / manualul aşa conceput traversează două sau mai multe domenii sau specialităţi oferind copiilor o imagine mult mai completă asupra unor fenomene naturale, principii ştiinţifice crescând gradul de înţelegere şi implicit procesul de învăţare.

           Prin acest proces (de elaborare şi acreditare a cursurilor /  manualelor) se dă posibilitatea cadrului didactic să-şi valorifice nu numai cunoştinţele, ci şi priceperile imaginative şi inovative. Acest procedeu face posibil creşterea iniţiativei cadrelor didactice în elaborarea de materiale educaţionale foarte utile ce pot deveni în timp stâlpii de susţinere ai anumitor servicii educaţionale.

3. Recunoaşterea valorii cadrului didactic şi rotunjirea salarială pe valoarea serviciilor fiecaruia.

          O problemă mare  cu care se confruntă învăţământul este diferenţierea salarială şi implicit valoarea profesională a cadrului didactic, care în momentul de faţă este judecată pe baza unor criterii care nu au logică şi nu au sens. Acreditarea cursului avantajează profesorii care le acreditează, prin această acţiune se poate măsura capacitatea şi valoarea cadrului didactic, dându-i posibilutatea acestuia să-şi negocieze salariul de profesor cu managerul unităţii de învăţământ (indiferent de vechimea pe care o are în această meserie), îşi poate rotunji venitul legal prin activitatea de meditaţie („aprofundare de materie”), pe baza cursului acreditat (cu credite bine precizate, poate fi acelaşi curs pe care îl predă la şcoală sau poate fi un alt curs special elaborat şi acreditat pentru o anumită categorie de tineri care doresc specializări pe direcţii bine precizate), îşi poate rotunji venitul prin dreptul de autor, servicii de formare a cadrelor didactice care vor preda cursul etc. Un profesor poate preda la mai multe şcoli acelaşi curs chiar dacă acel curs nu este un curs de amploare derulat pe tot parcursul anului şcolar, el putând preda cursul lui doar într-un semestru, iar în semestrul următor  predând acelaşi curs la o altă şcoală. Uncadru didactic fie individual sau asociat cu alte cadre didactice pot să asigure fixarea cunoştiinţelor.

           Aşa cum ştim in actul de predare se asigură informarea şi formarea abilităţilor, competenţelor, vocabularul etc. Prin programul de teme de acasă sau de vacanţă, lucru individual al elevilor se asigură fixarea cunoştiinţelor. În românia familia nu poate asigura această fixare, de multe ori, părinţii sunt depăşiţi de problemele cotidiene, problemele educaţionale şi alte probleme profesionale, alţii sunt plecaţi în străinătate etc. Ca urmare a acetui fapt, cadrele didactice pot să asigure contra cost aceste servicii de fixare a cunoştiinţelor prin programe de tip after school etc, formând grupe de elevi pe nivele de vârstă şi pregătire.

4. Apariţia şcolilor cu specific regional, zonal.

            Pentru elaborarea cursurilor şi acreditarea acestora profesorul este obligat să încheie o serie largă de parteneriate cu diferite instituţii guvernamentale, sau nonguvernamentale, administrative sau de servicii şi întreprinzători. Cursurile au şi componente practice, au şi elemente complementare necesare asimilării informaţiei de către elev, cursurile nu sunt doar o înlănţuire de informaţii, ele trebuie să fie atractive, uşor de asimilat de o anumită categorie de copiii, la clasă profesorul are fel şi fel de copii, pot fi şi copii cu CES, el trebuie să se asigure că ceea ce a acreditat el ca şi curs, poate fi asimilat , întrucât evaluarea anuală a elevului este efectuată de alte cadre didatice, iar în funcţie de rezultatele obţinute de marea majoritatea a elevilor care au urmat cursul lui este precizat nu numai calificativul lui ca şi cadru didactic, dar şi creditele cursului pot fi contestate şi reevaluat cursul.

           Parteneriatele mai sus menţionate fac materia predată de profesor să devină mult mai atractivă pentru copil, prin aceste parteneriate materia va fi distribuită secvenţial pe bază de proiecte şi legată la final într-o construcţie de ansamblu. Predarea modulară, fiecare modul reprezentând de fapt un mic proiect la clasă în parteneriat cu diverşi actori sociali din zonă, regiune, etc. Consiliile locale vor putea ghida unităţile de învăţământ alături de reprezentanţii IMM-urilor (Întreprinderi Mici şi Mijloci), Patronate spre direcţiile cele mai solicitate pe plan local, judeţean şi regional.

            Implicarea directă a Consiliilor Locale în viaţa educaţională nu înseamnă alceva decât a sprijini copiii dintr-o comunitate acolo unde comunitatea doreşte să-i cuprindă pe aceşti tineri. Cadrele didactice prin dreptul de liberă practică pot sta la baza marilor schimbări pe plan local, prin educaţia generaţiilor către cele mai mari schimbări locale, judeţene şi regionale.

5. Creşterea posibilităţii de dezvoltare a serviciilor de orientare şcolară şi profesională a tinerilor mult mai eficiente şi obiective.

          Prin sistemul de liberă prcatică şi dezvoltarea de cursuri acreditate a profesorilor, cât şi prin sistemul de aprofundare de materii (meditaţia), tinerii pot beneficia de o orientare şcolară obiectivă, părinţii acestora, cât şi alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale vor fi implicate în acesastă acţiune foarte importantă pentru tineri.

             Tinerii pot beneficia pe bază de cursuri acreditate prin sistemul de aprofundare de materie şi la alte domenii  pe care nu le parcurge prin şcoala în care este înscris, dar foarte importante în deschiderea unei palete mai largi de domenii de urmat. Tinerii vor beneficia prin acelaşi sistem de completare de credite necesare înscrierii la anumite centre universiatre sau colegii de excepţie. Implicarea părinţiilor în sprijinirea tineriilor în selecţia cursurilor pe care vor să le urmeze pe parcursul perioadei de şcoală, parteneriatele pe care le poate încheia şi implicarea tinerilor ca voluntari în proiectele diferitelor organizaţii cresc posibilitatea de identificare şi selecţie a opţiunilor şcolare mult mai obiective.

6. Libera practică obligă cadrul didactic la autoafirmare, autoperfecţionare, la perfecţionare susţinută şi continuă, la cunoaşterea şi acceptarea valorii.

             Toţi cei ce nu se vor conforma unui astfel de statut, se vor autoexclude. Ca oricare meserie şi cea de profesor este o meserie care necesită perfecţionarea continuă şi o autoevaluare obiectivă. Acreditarea cursurilor se va face pe o perioada determinată între minim 6 luni şi maxim 4 -5 ani. Un post într-o şcoală poate fi negociat fie ca program minim de o vară (3 luni) pe bază de proiect de vacantă (Şcoală de vară), fie de un semestru, de un an şcolar sau de maximum 4 – 5 ani.

           Concursul de liberă practică (titularizare în învătământ) se organizează de o institutie profesională de evaluare în anumite intervalle ale anului în functie de numărul de candidati înscrisi. Constituirea Centrului de Evaluare Profesională ca institutie de evaluare este o necesitate. Testările sunt astfel organizate profesionist de un cadru real si obiectiv necesar meseriilor dece nu, pentru toate tipurile profesionale.

          Un profesor poate încheia contract de angajare sau contract de colaboarare. Odată obtinut titlul de liberă practică, profesorul poate desfăşura activitate didactică în sistemul educaţional, poate concura pe anumite posturi la anumite şcoli, dar aceste conscursuri vizează mai mult aspecte de portofoliu ale cadrelor didactice înscrise la acest concurs. Pe aceste posturi nu managerii sunt cei ce vor decide, ci consiliul de administraţie al respectivei unităţi şcolare va decide. Este posibil ca în primii 2, 3 sau poate 5 ani să se facă, foarte multe nedreptăţi la multe cadre didactice valoroase, dar acest lucru nu poate depăşii 5 ani.

9. Scădrea analfabetismului real prin: evaluarea elevilor pe bază de credite – evaluarea anuală şi evaluare pe bază de calificative sau note – evaluare pe parcursul anului şcolar.

                Această evaluare combinată, de fapt, este o evaluare normală cu calificative sau note, dar anual fiecare elev beneficiază de evaluarea anuală pe fiecare specialitate de baya profilului, în baza unei testări, care are rolul de a stabili gradul de parcurgere a meteriei. În urma acestei evaluări sunt atribuite creditele în conformitate cu metodologia. Este posibil ca un copil să fie nevoit să parcurgă încă o dată o anumită materie sau mai multe materii, pe parcursul următorului an şcolar, acest lucru nu înseamnă corigenţă sau repetenţie.

               Dacă, copilul a lipsit la prea multe ore de curs, în acest caz, nu poate participa la evaluare finală pe specialitate decât după aparcurgerea programului în cadrul şcolii de Vară,, şcoală de weekend întrucât creditele ce ţin de actul de predare nu sunt primite în număr suficient, dacă la evaluarea finală la materia respectivă calificativul  este foarte scăzut pentru a putea fi considerată ca materie parcursă, este nevoie participarea la un program de recuperare a materiei apoi reevaluare. În actualul sistem, nu contează cum parcurge copilul o materie, dacă şi-a însuşit sau nu elementele esenţiale ale respectivei materi sau nu, important este să aiba media de trecere, cu o indulgenţă cât se poate de mare. Aşa ajungem să avem tineri de clasa a VIII-a sau chiar elevi de liceu care nu ştiu să scrie, să citească. Drepturile copiilor, ale elevilor sunt, de fapt, încălcate prin indulgenţă, nepăsare sau manipulare negativă a actualului sistem educaţional.

10. Eliminare uniformizărilor din sistemul de învăţământ.

                Dreptul de liberă practică, aşa cum am mai spus, va conduce la dezvoltarea serviciilor educaţionale care nu înseamnă doar predare, învăţare, evaluare. Serviciile educaţionale sunt mult mai complexe şi mult mai variate. Sunt complexe întrucât vizează copilul, tânărul, adică omul în unicitatea sa ca beneficiar direct al serviciilor, şi sunt variate întrucât nevoile indivizilor, beneficuarilor sunt extrem de variate. Plecând de la o „lozincă” sau un principiu al drepturilor copilului şi anume: „şanse egale la educaţie”, dar interpretat „bolnav” de  către sistemul politic, a condus la introducerea unei serii largi de uniformizări în sistemul educaţional.  Dacă în urmă cu 20 de ani am căutat eliminarea uniformizăriilor din societatea românească, noi am început să reintroducem principii şi norme uniformizatoare în special în sistemul educaţional, ca de exemplu: examenul de bacalaureat cu subiect unic la nivel naţional, testele naţionale cu subiect unic pe ţară, mai nou, teze cu subiect unic. Eu pun următoarele întrebări: dacă nu există doi copii la fel, cum putem gândi că pot fi sute de mii de copii la fel ?

              În ultima perioadă, tactul didactic se caută a fi dezvoltat prin introducerea de programe personalizate de predare, adică instruire diferentiata a elevilor folosind invatarea centrata pe elev. Atunci de ce evaluarea nu este diferenţiată de la un copil la altul, ea se caută mereu a fi uniformizată? În primul rând, se subminează autoritatea şi statutul cadrului didactic pe foarte multe căi. „Şanse egale la educaţie” înseamnă, în primul rând, condiţii egale de educaţie care constau în: accesul la informaţii, înscrierea în sistemul educaţional cu o dotare normală, firească şi bună, cu echipamente şi materiale didactcie, în al dolilea rând, beneficierea de servicii educaţionale de calitate efectuate de cadre didactice calificate şi certificate. Dreptul de liberă practică se opune în toate sensurile uniformizărilor de orice natură şi formă pe care o poate îmbrăca.

 

*        *

*

 

Ce aduce nou aceasta organizare: TOTUL dar, treptat.

Avantaje:

1. Trecerea dintr-un sistem consumator de bani, într-un sistem care si produce bani şi poate să producă mai mult decât primeşte;

2. Nu este un sistem perfect, dar lansează învăţământul pe axa perfectibilităţii continuu;

3. Un sistem care împinge la creştere economică şi dezvoltare socială prin profesionalizarea meseriilor.
4. Creste statutul profesional al cadrului didactic – ajungand la statutul real, acela de profesia bazala si cristalizatoare pentru toate profesiile.
5. Se pot stabilii relatiile practice intre toate mecanismele de atestare profesionala, asigurand fluiditatea legislativa majora - a legilor organice (Codul muncii, Legea invatamantului, Legea Sanatatii, Legea Psihologilor, Legea Colegiului Medicilor, Notarilor, Avocatilor etc)
6. Da posibilitatea reala de autodezvoltare pentru toate cadrele didactice.
7. Da posibilitatea cadrelor didactice de evolutie financiara spre o dezvoltare reala proportionala cu serviciile educationale pe care le ofera si calitatea acestora.
8. Creste implicarea profesionala in actul de dezvoltare a acestei profesii. Colegiul Cadrelor Didactice din Romania face posibila folosirea intregii resurse umane a sistemului de invatamant pentru progresul profesiei de cadru didactic cu drept de libera practica.
9. Responsabilizeaza cadrul didactic pentru serviciile educationale prestate dar si pe beneficiarii serviiciilor acestuia.
10. Face posibila cresterea profesionala a cadrului didactic.
11. Cadrul didactic este reprezentat in fata organismelor guvernamentale si politice nu doar privind drepturile si obligatiile acestuia ci si din punct de vedere metodologic asigurand o protectie completa a statutului de cadru didactic cu drept de libera practica.
12. Organismele sindicale isi pot treansfera infrastructura in infrastructura Colegiului asigurand prin aceasta expertiza si experienta capatata si foarte necesara acestui organism profesional.

 

            Primul principiu pentru a genera aşa ceva este descentralizarea întregului sistem de învăţământ, prin transformarea sistemului de învăţământ în sistemul de servicii educaţionale, focalizat pe specialişti cu drept de liberă practică, iar restul se va realiza încetul, cu încetul, de la sine, fără mari eforturi. Condiţia estenţială este dorinţa unitară a cadrelor didactice împreună cu părinţii şi viitorii părinţi. Cu ajutorul unitatii cadrelor didactice prin intermediul SINDICATELOR este cheia.

          Nimic nu este uşor, dar nu imposibil, dacă vom începe de acum sau nu această reformă, de noi depinde. Dacă de frica noului şi necunoscutului, sau la presiunea grupurilor mici de interes nu se va căuta trecerea de la sistemul de învăţământ instituţional la sistemul de servicii educaţionale vine şi din răspunsul la întrebarea: câte generaţii de sacrificiu mai este nevoie să avem în societatea românească? Mai devreme sau mai târziu, cu impunere din afară (respectiv Uniunea Europeană), astfel de schimbări vor devenii o necesitate.

              Pentru înfiinţarea unui organism profesional unic asa cum se doreste acest Colegiu al Cadrelor Didactice din Romania nu se pot opune nici politicul si nici o alta formatiune (fie de tip sindical sau de ordin guvernamental). Aceste organisme profesionale care atesta si asigura coerenta metodologica a unei profesii reprezinta pe plan international organismul care asigura calitatea serviciilor si profesionalismul in conformitate cu legile internationale „Drepturile omului” si „Drepturile copilului”.

 

 

IMPORTANT !!!

           Chiar daca anul acesta se da aceasta lege, Colegiul Cadrelor Didactice din Romania s-ar putea constituii in terment de 90 de zile de la publicarea legii, apoi in termen de 30 – 60 de zile de la crearea conducerii colegiului se emite si Metodologia de aplicarea legii.

            Prima conducere a Colegiului aleasa, are ca sarcini elaborarea de metodologii, atragerea de fonduri si crearea conditiilor minime necesare (crearea profesorilor evaluatori de specialitate, a evaluatorilor de cursuri si manuale scolare etc.) ceea ce inseamna ca primii 5 ani de existenta ai Colegiului se rezuma doar la eliberarea de certificate de drept de libera parctica, constituirea Registrului unic si crearea infrastructurii si lansarea cadrelor didactice in asigurarea de servicii educationale de tip privat, prin activitati individuale sau prin asocierea acestora.

             Abia din mandatul doi al conducerii Colegiului treptat incep sa introduca metodologiile noi, necesitinad abrogari din legea actuala a invatamantului si elaborarea unei noi legi a invatamantului. Undeva in 8-10 ani se poate spune ca acest Colegiu va intra in drepturi depline.

         Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului este cel care va reprezenta documentul detaliat al organizarii acestuia.

          Manualul de imagine al Colegiului este cel care va oferii modalitatile de prezentare a colegiului si a formatelor documentelor emise de cadrele didactice cu drept de libera practica.

              Metodoligile vor fi create parctic si cu aplicabilitate reala intrucat ele se vor realiza treptat folosind experienta cadrului didactic si asigurand real nevoile de foramre a elevilor corespunzatoare sociaetatii de astazi.

            Metodologiile de dezvoltare personala si de formare contiinua pe tot parcursul vietii vor corespunde dezvoltarii sociale.

 Vă rog să citiţi întregul material, apoi, să-l recitiţi şi să-l recitiţi aşa pânână când îl veţi simţii, aşa cum îl simt şi eu, căci împreună, uniţi, vom intra în rezonanţă şi vom  emana în aer o forţă care va zdruncina politicul iar atunci viitorul devine astăzi. 
Fie ca Dumnezeu să ne dea înţelepciunea şi puterea de a face viitorul astăzi.
Material elaborate de: Profesor, psiholog scolar  specialist,
Mişu SLĂTCULESCU

Prezentare

Colegiul Cadrelor Didactice din Romania

Organizare si atributii

 Atributiile Colegiului sunt urmatoarele:
a) asigura respectarea cadrului organizatoric pentru exercitarea profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica in conditiile prezentei legi;
b) instituie standarde de calitate a serviciilor cadrelor  didacticice;
c) instituie un cadru de promovare si de dezvoltare a competentei profesionale;
d) instituie si promoveaza norme deontologice in exercitarea profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
e) reprezinta interesele membrilor sai in fata autoritatilor publice si administrative, precum si in organismele profesionale internationale;
f) atesta dreptul de libera practica al cadrelor  didactice si gestioneaza Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania.

Forurile de conducere

1) Conventia nationala;
2) Consiliul Colegiului;
3) Comitetul director;
4) presedintele Colegiului.

 (1) Conventia nationala este constituita din reprezentantii membrilor Consiliului, pe baza unei norme de reprezentare, proportional cu numarul membrilor din fiecare filiala.

Conventia nationala are urmatoarele atributii:
a) aproba Regulamentul de organizare si functionare interna, Codul deontologic al profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica, Codul de procedura disciplinara, Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta cadrului didacticic, precum si modificarile la acestea;
b) alege si revoca presedintele Colegiului si membrii Comitetului director;
c) aproba raportul de activitate al Consiliului Colegiului si alte documente.

(2) Consiliul Colegiului este constituit din presedintele Colegiului, care este si presedinte al Consiliului Colegiului, membrii Comitetului director si presedintii filialelor teritoriale.

 Atributiile Consiliului Colegiului sunt urmatoarele:
a) stabileste liniile directoare in legatura cu problemele fundamentale ale profesiei de cadrul didactic cu drept de libera practica si ale activitatii Colegiului;
b) analizeaza si aproba raportul de activitate al Comitetului director;
c) aproba cotizatia anuala si nivelul taxelor necesare acoperirii costurilor de atestare si a altor servicii prestate;
d) aproba structurile administrative ale Comitetului director, infiintarea de noi comisii sau restructurarea celor existente;
e) aproba raportul de audit financiar, efectuat de o firma independenta;
f) aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului, bilantul Colegiului si descarca Comitetul director de gestiunea fondurilor.

 
(3) Comitetul director este constituit din presedintele Colegiului, care detine si calitatea de presedinte al Comitetului director, presedintii comisiilor prevazute la art. 36 si membrii acestora.

 

Comitetul director are urmatoarele atributii:
a) elibereaza atestatul de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
b) elibereaza avizul pentru metodele si tehnicile de evaluare si asistenta cadru  didacticica, precum si modul de utilizare a acestora;
c) propune institutiilor abilitate cursuri si alte forme de educatie permanenta in domeniul didacticiei si pedagogiei, in conformitate cu prevederile legale;
d) elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare interna;
e) elaboreaza Codul deontologic al profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
f) elaboreaza, impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
g) elaboreaza Codul de procedura disciplinara si urmareste aplicarea acestuia;
h) elaboreaza Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta cadrelor  didacticice;
i) intocmeste, reactualizeaza si face public Registrul unic al cadrelor  didactice cu drept de libera practica din Romania;
j) mediaza litigiile dintre cadrele  didactice cu drept de libera practica, dintre acestia si beneficiarii serviciilor cadrelor  didacticice, precum si dintre cadrelor  didactice si angajatorii acestora, in probleme legate de exercitarea profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
k) sesizeaza organele in drept in cazurile de exercitare ilicita a profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica;
l) propune nivelul taxelor pentru serviciile prestate, precum si al cotizatiei anuale.

 

In cadrul Comitetului director functioneaza urmatoarele comisii:
a) comisii aplicative: Comisia cadrelor  didacticie din invatamant prescolar; Comisia cadrelor  didactice din invatamant primar; Comisia cadrelor  didacticie din invatamant gimnazial; Comisia cadrelor  didacticie din invatamant liceal si postliceal; Comisia cadrelor  didacticie din invatamant preuniversitar, universitar si postuniversitar; Comisia cadrelor dicatice pentru invatamant special si special-integrat.
b) Comisia metodologica si de curriculum;
c) Comisia de deontologie si disciplina;
d) Comisia de asistenta si evaluarea a serviciilor cadrelor didactice;

(3.1.) Comisiile au urmatoarele atributii:
a) comisiile aplicative desfasoara procedurile prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi si propun Comitetului director eliberarea atestatului de libera practica in domeniile de specializare corespunzatoare;
b) Comisia metodologica avizeaza metodele si tehnicile de asistenta cadrelor  didactice in conformitate cu Normele de avizare a metodelor si tehnicilor de evaluare si asistenta cadrelor  didactice;
c) Comisia de deontologie si disciplina urmareste respectarea Codului deontologic al profesiei de cadrul  didactic cu drept de libera practica, judeca abaterile de la prevederile acestuia si aplica sanctiuni, conform prezentei legi.

 
Fiecare comisie este condusa de un birou constituit din presedinte, vicepresedinte, secretar si dispune de un secretariat tehnic.

Comisiile elaboreaza norme si proceduri de control si supervizare profesionala in domeniile proprii, aprobate de catre Consiliul Colegiului, asigurand pregatirea persoanelor cu atributii de control.

(4) Presedintele Colegiului asigura conducerea operativa a Colegiului.

Presedintele Colegiului are urmatoarele atributii:
a) reprezinta Colegiul in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
b) incheie conventii si contracte in numele Colegiului, cu aprobarea Comitetului director;
c) convoaca si conduce sedintele Comitetului director, Consiliului Colegiului si Conventiei nationale;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului director.

Sursele de finantare ale Colegiului sunt urmatoarele:
a) cotizatii;
b) taxe;
c) donatii si sponsorizari din partea unor persoane fizice si juridice;
d) alte surse, conform legilor in vigoare.

 

Filialele teritoriale ale Colegiului


Colegiul are filiale teritoriale, la nivel de judet si in municipiul Bucuresti.

 Forurile de conducere ale filialelor teritoriale sunt:
1.) conventia filialei;
2) comitetul filialei;
3) presedintele filialei.

(1) Conventia filialei reprezinta forul de dezbatere al membrilor Colegiului, cu domiciliul in zona respectiva, si are urmatoarele atributii:
a) dezbate problemele specifice ale practicii profesionale curente;
b) aproba raportul anual de activitate al comitetului filialei;
c) alege si revoca presedintele si membrii comitetului filialei;
d) alege reprezentantii pentru Conventia nationala;
e) propune candidati la functia de presedinte al Colegiului si de membru al Comitetului director.

. (2) Comitetul filialei este structura de coordonare la nivel teritorial si se afla sub autoritatea Comitetului director.

Atributiile comitetului filialei:
a) elaboreaza raportul anual de activitate si, dupa aprobarea acestuia de conventia filialei, il inainteaza Comitetului director;
b) informeaza membrii cu privire la hotararile Colegiului;
c) poate face propuneri de reprezentare la Conventia nationala;
d) poate face propuneri de candidaturi pentru presedinte si membrii Comitetului director;
e) controleaza activitatea profesionala a membrilor Colegiului din zona filialei respective, pe baza mandatului dat de Comitetul director, si avizeaza dosarele cadrelor  didactice cu drept de libera practica propusi pentru activitati de control;
f) primeste dosarele de atestare, verifica conformitatea lor si le transmite Comitetului director.

 

(3) Presedintele filialeii asigura conducerea operativa a filialei Colegiului.

Presedintele filialei are urmatoarele atributii:
a) reprezinta filiala Colegiului in relatiile cu alte organizatii si institutii din tara si din strainatate;
b) incheie conventii si contracte in numele filialei Colegiului, cu aprobarea Comitetului filialei;
c) convoaca si conduce sedintele Comitetului filialei si Conventiei filialei;
d) ordonanteaza cheltuielile bugetare ale Comitetului filialei.

 

 

Categorie: Articolele mele | Adăugat de: mishu_slatculescu (04-Iun-2014) | Autor: Misu Slatculescu
Vizualizări: 406 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]